Now showing items 1-11 of 11

 • Cihlářská ostřiva a jejich termicko-dilatometrické posouzení 

  Hladík, Václav
  Bakalářská práce je zejména zaměřena na využití odpadní frakce kameniva jako alternativního ostřiva namísto tradičních křemenných písků. Sleduje vliv na vlastnosti vzniklého keramického výrobku. Sledovanými vlastnostmi ...
 • Důsledky tvorby anortitu v keramickém střepu 

  Beránková, Karla
  Anortit je krystalická fáze keramického střepu. Vzniká při výpalu vápenatých keramických surovinových směsí. Tato práce se zabývá vlivem anortitu na výsledné vlastnosti keramického střepu, zejména pevnost v ohybu, pórovitost, ...
 • Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva 

  Klieštiková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridními kompozitními materiály kombinující částicové plnivo s krátkými vlákny pro dentální aplikace. Barnaté mikroplnivo a krátká skleněná vlákna byla povrchově upravena pomocí ...
 • Lokální zkoušky mechanických vlastností materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Tato práce se zabývá studiem měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve vztahu ke struktuře homogenních a heterogenních materiálů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy definice pojmů a popis principů ...
 • Moderní anorganické stavební materiály bez obsahu portlandského cementu 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi moderních konstrukčních anorganických materiálů – geopolymerních betonů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy pojiva a principy tuhnutí a ...
 • Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu 

  Dombková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul ...
 • Polymer-cementové kompozity se zvýšenou žáruvzdorností 

  Žůrová, Marcela
  Předmětem bakalářské práce je příprava vysokopevnostních polymer – cementových kompozitů na bázi vápenato – hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro macro – defekt – free (MDF) kompozity je charakteristická nízká ...
 • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

  Březina, Matěj
  V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
 • Rámy tenisových raket 

  Rajdlík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s materiály používanými k výrobě rámů tenisových raket. Práce se zabývá postupným vývojem rámů od počátku tenisu až k současnému využití moderních technologií. Jsou zde popsány ...
 • Studium teplotní odolnosti vyztužených dřevěných prvků 

  Janoušek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teplotní odolnosti systému tvořeným dřevem jako konstrukční prvek s externím zesílením ve formě uhlíkových FRP lamel spojené různými typy lepidel. Pozornost bude věnována ...
 • Vliv povlakování na lomové chování ledeburitické oceli 

  Šafář, Martin
  Tato práce se zabývá nástrojovou ocelí Vanadis 6. Popisuje přípravu vzorků pro zkoušku tříbodovým ohybem, pomocí kterého je zkoumán vliv drsnosti povrchu, vliv nitridace, povlakování a duplexního povlakování na lomové ...