Now showing items 1-12 of 12

 • Simulace stárnutí asfaltové směsi v laboratoři 

  Staňková, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje problematice stárnutí asfaltového pojiva a asfaltové směsi. Pro účely práce byly odebrány asfaltové směsi typu asfaltový beton obsahující silniční asfalty třídy 50/70. Ze směsí byla vyrobena ...
 • Směsný recyklát do podloží vozovek pozemních komunikací 

  Masař, Daniel
  Teoretická část diplomové práce rešeršní formou zpracovává produkci stavebních a demoličních odpadů a jejich následnou proměnu ve výsledný recyklát a jeho možné využití v pozemních komunikacích. Pozornost je soustředěna ...
 • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

  Rozsypalová, Iva
  Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...
 • Stavební recykláty pro stmelené směsi vozovek 

  Pokluda, Radim
  V teoretické části diplomové práce jsou obecně charakterizovány směsi stmelené hydraulickými pojivy, jejich typy, systémy klasifikace, technologie výroby a samotné pokládky. Dále jsou popsány zahraniční zkušenosti s využitím ...
 • Studené asfaltové směsi s R-materiálem 

  Ševc, Jan
  Práce řeší využití R-materiálu do studených asfaltových směsí. Zabývá se studenou recyklací a vstupními surovinami, které se při technologii používají. Prakticky ověřuje vlastnosti R-materiálu a zbytkového asfaltového ...
 • Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry lehkého betonu 

  Alexa, Martin
  Diplomová práce se zabývá sledováním hodnot vybraných parametrů (zejména statického modulu pružnosti) lehkého betonu v tlaku před a po vícenásobném cyklickém zatěžování. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace ...
 • Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu 

  Pešek, Lukáš
  Práce se zabývá sledováním vlivu vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti ztvrdlého betonu. V rámci experimentu byla odzkoušena zkušební tělesa ze dvou různých lehkých betonů, a dvou různých vstupních vlhkostních stavů ...
 • Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací 

  Žďára, Zbyněk
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány dostupné informace o možnostech využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních ...
 • Využití nestandardního drobného kameniva do stmelených směsí podkladních vrstev vozovek 

  Chloupek, Adam
  Práce se zabývá možnostmi využití nestandartního drobného drceného kameniva v podkladních vrstvách. Cílem je výzkum použití kameniva z konkrétní lokality a jeho následné posouzení. V teoretické části jsou shrnuty základní ...
 • Využití R-materiálu do studených asfaltových směsí 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší využití R-materiálu do asfaltových směsí zpracovaných za studena, což je moderní metoda využití recyklátu do podkladních vrstev pozemních komunikací. Konkrétně se zabývá stanovením základních vlastností R-materiálu, ...
 • Využití recyklátů z vozovek do pozemních komunikací 

  Furdaničová, Alice
  Diplomová práce se zabývá využitím asfaltového recyklátu s příměsí kameniva ve směsích stmelených hydraulickým pojivem. Směs se využívá v horní či spodní podkladní vrstvě vozovky. Teoretická část diplomové práce popisuje ...
 • Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí 

  Stavař, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí. O odolnosti betonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, přes kterou pronikají agresivní plynné a ...