Now showing items 1-13 of 13

 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • Latexy modifikované cementové materiály 

  Vinter, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním mechanických vlastností a struktury připravených latexy modifikovaných cementových materiálů, což jsou cementové kompozity anorganického pojiva (portlandského cementu) a příslušného ...
 • Lehké betony s rozptýlenou výztuží 

  Plochý, Ondřej
  Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem lehkých betonů a betonů s rozptýlenou výztuží. Dále se zabývá výzkumem lehkého betonu s kamenivem Liapor a jeho spolupůsobení s ...
 • Možnosti využití odpadního skla v cementových kompozitech 

  Gottwaldová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování odpadních skel do cementových kompozitů. Práce obsahuje rešeršní teoretickou část a část experimentální. Konkrétně byla ověřována aplikace odpadního skla zářivkového a ...
 • Omítky s přídavkem jemně mletého vápence 

  Žižlavský, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu přídavku vápence do vápenných omítek. Teoretická část práce se zabývá dělením omítek a jejich použitím, historií využití vápence jako kameniva v omítkářství, jeho využitím v ...
 • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

  Rozsypalová, Iva
  Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...
 • Vliv popílku na vlastnosti cementových malt. 

  Bayer, Petr
  Spotřeba cementu pro stavební průmysl každoročně stoupá, což je spjato s emisemi skleníkových plynů, především CO2. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo pomocí maximálního využití cementových a pucolánových ...
 • Vliv použitého kameniva na vlastnosti vápenných malt 

  Žižlavský, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání vlivu různých druhů kameniva a jeho poměru k plnivu na výsledné vlastnosti vápenných malt. V teoretické části se práce zabývá vlivem jednotlivých vlastností kameniva, poměru pojiva ...
 • Vliv velikosti částic na vlastnosti malt. 

  Sehnal, Tomáš
  Ve stavebním průmyslu je každoročně vyšší spotřeba betonu jako stavebního materiálu. Výroba betonu je úzce spjata s emisemi CO2 a jiných skleníkových plynů. Snížení produkce skleníkových plynů může být dosaženo při vyšším ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Dziadková, Aneta
  Bakalářská práce zjišťuje mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva při různých stavech nasycení vodou. Na sedmi sadách vzorků se stanoví hustota, rozměrové a objemové bobtnání, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. ...
 • Vysokohodnotné betony na bázi druhotných surovin 

  Sáček, Josef
  Tato práce je zaměřena na studium fyzikálně-mechanických vlastností a strukturu vysokohodnotných betonů (High performance concrete, HPC) na bázi portlandského cementu. Důraz je kladen na možnost náhrady ekonomicky nákladných ...
 • Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice 

  Procházková, Lenka
  Nedestruktivní metody jsou ve stavebnictví využívány pro hodnocení parametrů stavebních materiálů, především pro zjišťování pevnostních charakteristik a určování změn při zkouškách trvanlivosti. Mezi nejpoužívanější ...
 • Zkoušení cihel určených pro opravu památek 

  Lezová, Lívia
  Bakalářská práce je zaměřená na metody zkoušení cihel, pomocí kterých se historické cihly rozdělí do skupin na použitelné, použitelné v extrémních podmínkách, použitelné omezeně a nepoužitelné pro obnovu památek či výstavbu ...