Now showing items 1-20 of 94

 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Cihlářská ostřiva a jejich termicko-dilatometrické posouzení 

  Hladík, Václav
  Bakalářská práce je zejména zaměřena na využití odpadní frakce kameniva jako alternativního ostřiva namísto tradičních křemenných písků. Sleduje vliv na vlastnosti vzniklého keramického výrobku. Sledovanými vlastnostmi ...
 • Diagnostika a hodnocení mostní konstrukce 

  Wünsche, Dominik
  Diplomová práce se zabývá problematikou mostních objektů, především jejich diagnostikou a hodnocením. Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá základním popisem a rozdělením ...
 • Diagnostika mostu poškozeného požárem 

  Hüblová, Sabina
  Tato práce se zabývá posouzením stavu mostní konstrukce poškozeného požárem. Jedná o most přes dálnici D46 za obcí Držovice. V rámci tohoto stavebního průzkumu budou zmíněny použité diagnostické metody - metody nedestruktivní ...
 • Diagnostika průmyslové podlahy z drátkobetonu 

  Kuře, Václav
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na problematiku průmyslových podlah, jejich provádění a úpravy. Zvláštní pozornost je věnována minerálním vsypům, betonu pro použití ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...
 • Dvoufázový systém stabilizace podloží vozovek 

  Švarcová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na úpravu vlastností nevhodných nebo podmínečně vhodných jemnozrnných zemin pojivem za využití jednofázového nebo dvoufázového systému úpravy. Teoretická část se zabývá problematickými vlastnostmi ...
 • Efekt aplikace jemných organických vláken do kompozitů s cementovou matricí 

  Kavka, Lukáš
  Bakalářská práce popisuje efekt použití jemných organických vláken do kompozitů s cementovou matricí. V teoretické části práce byl definován kompozitní materiál a popsány jeho jednotlivé složky. Následně byla provedena ...
 • Experimentální ověření modulu pružnosti v tlaku jemnozrnných kompozitů na bázi silikátových pojiv 

  Hoduláková, Michaela
  Stavební materiály se od počátku svého vzniku neustále vyvíjí a také se stále hledají nové možnosti pro poznávání a zdokonalování jejich vlastností (zejména zlepšení mechanických a deformačních charakteristik). Tato diplomová ...
 • Experimentální ověření vlivu typu vláken na chování vláknobetonů 

  Hanuš, Petr
  Diplomová práce se zabývá porovnáním různých vlastností vláknobetonů v závislosti na typu vláken. Hlavní sledovanou charakteristikou je pevnost v tahu ohybem, zkoušená na trámcích průřezu 150x150 mm a délce 600 mm. Pro ...
 • Experimentální stanovení závislosti parametrů NDT a pevnosti v tlaku betonu 

  Kozáček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá nedestruktivním zkoušením betonu a závislostí zjištěných NDT parametrů na pevnosti v tlaku betonu. Pozornost je hlavně soustředěna na ultrazvukovou impulsovou metodu a tvrdoměrnou odrazovou metodu. ...
 • Experimentální zkoušení modulu pružnosti podkladních vrstev vozovek 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší experimentální zkoušení modulu pružnosti Er cyklickou triaxiální zkouškou vybraných nestmelených a stmelených směsí používaných do podkladních vrstev vozovek. Důvodem zkoušení je porovnání výsledků s TP 170, ...
 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • Hodnocení betonových konstrukcí postižených požárem 

  Sachr, Jiří
  Bakalářská práce sumarizuje poznatky spojené s návrhem a chováním železobetonových konstrukcí a materiálů během požáru. Zabývá se prováděním nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek za účelem zjištění tlakových pevností na ...
 • Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu 

  Kopecký, Lukáš
  V současné době moderního stavitelství je kladen důraz na rychlost a ekonomiku provedených stavebních prací, proto je potřeba se zabývat ověřováním kvality provedených konstrukcí. Disertační práce je zaměřena na problematiku ...
 • Kalibrace nepřímých metod pro zjišťování vlastností alkalicky aktivovaných betonů 

  Vrba, Pavel
  Práce se zabývá tvorbou kalibračních vztahů pro stanovení pevnosti v tlaku, dynamického a statického modulu pružnosti alkalicky aktivovaného betonu pomocí nepřímých (nedestruktivních) metod. O alkalicky aktivovaných betonech ...
 • Kompozitní materiály na bázi tuhých zbytků fluidního spalování 

  Kalina, Martin
  Tato práce se zabývá studiem možností přípravy kompozitních materiálů na bázi tuhých zbytků fluidního spalování. Soustředí se hlavně na pevnostní vlastnosti připravených materiálů a na fázové složení vniklých hydratačních ...
 • Latexy modifikované cementové materiály 

  Vinter, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním mechanických vlastností a struktury připravených latexy modifikovaných cementových materiálů, což jsou cementové kompozity anorganického pojiva (portlandského cementu) a příslušného ...
 • Lehké betony s rozptýlenou výztuží 

  Plochý, Ondřej
  Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky vztahující se k navrhování a vlastnostem lehkých betonů a betonů s rozptýlenou výztuží. Dále se zabývá výzkumem lehkého betonu s kamenivem Liapor a jeho spolupůsobení s ...
 • Lokální zkoušky mechanických vlastností materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Tato práce se zabývá studiem měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve vztahu ke struktuře homogenních a heterogenních materiálů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy definice pojmů a popis principů ...