Now showing items 1-15 of 15

 • Eutrofizace vodních nádrží 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na obecné vysvětlení eutrofizace, její příčiny a následky. Stručně se zmiňuje o možných řešeních eutrofizace a přidává několik příkladů eutrofních nádrží v ČR. V druhé části se podrobně ...
 • Formy fosforu v říčních sedimentech 

  Schrimpelová, Kateřina
  Hlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je ...
 • Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV 

  Zakov, Tomáš
  Táto diplomová práca sa v prvej časti zaoberá možnosťami a trendami v oblasti nakladania s kalom z komunálnych čistiarní odpadných vôd. Ďalej práca popisuje legislatívu v súvislosti s čistiarenským kalom a jeho spaľovaním ...
 • Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek 

  Sýkora, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem výskytu forem anorganického fosforu ve vodách zahradních jezírek a vlivu použitého materiálu na množství uvolnitelného fosforu ve formě fosforečnanů do vodního prostředí. V praktické ...
 • Návrh čistírny odpadních vod v lokalitě s extrémními požadavky na jakost vyčištěných vod. 

  Krupica, Radek
  Diplomová práce se zabývá technologiemi čištění odpadních vod, které dosahují vysoké kvality vyčištěné vody, zejména s ohledem na odstraňování nutrientů. V úvodu práce jsou popsány zvláště chráněná území ČR, kde by měly ...
 • Odstraňování fosforu v denitrifikačním bioreaktoru 

  Chlopčíková, Anna
  Dusík a fosfor je zapojen do mnoha procesů na zemi. Zejména ale v zemědělských oblastech dochází ke znečištění vody živinami, které pak způsobuje eutrofizaci a další problémy. Řešením by mohlo být použití denitrifikačních ...
 • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

  Ambrus, Adam
  Dom pamäti v Strachotíne kombinuje prevádzky čističky siníc, múzea a vinárne, reagujúc na špecifické podmienky lokality.
 • Sledování obsahu vybraných prvků ve vsázkových surovinách a jejich vliv na optimalizaci výroby surového železa 

  Filipová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu prvků ve vsázkových surovinách vysoké pece a jejich vlivem na optimalizaci surového železa. Obsahy prvků se také zaznamenávaly v materiálu, který vysokou pec opouští. Ve spolupráci ...
 • Studie intenzifikace kořenové čistírny pro obec Machová 

  Zedník, Ondřej
  Obec Machová (650 obyvatel) provozuje jednotnou stokovou soustavu, která ústí na kořenovou čistírnu odpadních vod. Čistírna se potýká s obdobnými problémy jako většina kořenových čistíren z přelomu minulého století - ...
 • Vysokoteplotní procesy ve výrobě křemíkových fotovoltaických článků 

  Frantík, Ondřej
  Práce je zaměřena na vysokoteplotní procesy ve výrobě krystalických solárních článků. Hlavním tématem výzkumu je difúze tradičních příměsí fosforu a boru. Difúzní procesy pro vytváření solárních článků jsou odlišné v ...
 • Využití stavebních recyklátů pro čištění odpadních vod 

  Zedník, Ondřej
  Neustále se zpřísňující legislativa v oblasti čištění odpadních vod požaduje kvalitní hodnoty na odtoku již od drobných producentů znečištění, kteří jsou typicky zastoupeni malými obcemi do 500 obyvatel či decentralizovanými ...
 • Výzkum technologie vícestupňového filtračního systému kořenové čistírny 

  Chaloupka, Ondřej
  Způsobů, jak čistit odpadní vody produkované lidskou společností, je v dnešní době velké množství. S přibývajícím tlakem na udržitelnou výstavbu se do popředí dostávají technologie využívající principy blízké přírodním ...
 • Získávání surovin z odpadních vod a čistírenských kalů 

  Boubínová, Marie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání surovin z odpadních vod a čistírenských kalů s důrazem na fosfor. První část práce je věnována problematice spojené se zdroji fosforu, jeho využitím a legislativní ...
 • Znečištění krasových toků v povodí Říčky 

  Chlopčíková, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring parametrů znečištění v oblasti Moravský kras, odběr a analýzu vzorků ve 4 týdenních intervalech. Celkem je provedeno 9 odběrů z 8 odběrných míst. V místě odběru bylo vždy ...
 • Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky 

  Vaculíková, Klára
  Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Pro hodnocení rozsahu znečištění byly vybrány všechny povrchové toky, které přitékají do CHKO. Byl ...