Now showing items 1-20 of 34

 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj řízený změnou intenzity světla 

  Laborová, Anna
  Práce představuje návrh a realizaci experimentálního softwarového syntezátoru Ljós užívající snímaní intenzity světla jako ovládacího prvku. Nástroj je realizován v prostředí programu Max/MSP a platformy Arduino, tělo ...
 • Kvantitativní optická analýza s využitím mobilního telefonu 

  Petlák, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách kvantitativní kolorimetrické analýzy s využitím mobilního telefonu a návrhu vlastního analyzátoru. Teoretická část se věnuje základním vlastnostem světla a rozdělení optické ...
 • Laserová zbraň a terč pro trénink sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem několika modulů pro elektronickou simulaci sportovní střelby s důrazem na co nejvyšší podobnost se střelbou z klasických mechanických zbraní, na multifunkčnost výsledného zařízení a ...
 • Luxmetr 

  Bajgar, Jiří
  Tato práce se zabývá základy světelné techniky, seznámení se základními jednotkami a hygienickými limity pro pracovní prostředí. Práce také obsahuje metody měření osvětlení a seznámení se základními detektory. Dále návrh ...
 • Luxmetr 

  Hrbáček, Michal
  V této práci se seznámíme se základy světelné techniky a metodami měření intenzit osvětlení. Je zde také uvedená metoda měření pracovních osvětlení a hygienické limity v této oblasti. V další části bude systémový návrh ...
 • Luxmetr 

  Velím, Michael
  Tato práce se věnuje problematice měření pracovního osvětlení, se zaměřením na návrh luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Účelem tohoto zařízení je stanovit míru osvětlení v místnosti. Z těchto dat zjistíme, zda je pro ...
 • Luxmetr 

  Vítek, Jiří
  Tato práce se zabývá metodou měření pracovního osvětlení a návrhem jednoduchého luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých detektorů, návrh zapojení včetně popisu jednotlivých ...
 • Měnič s velmi nízkým vstupním napětím 

  Jaško, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a testováním zvyšujícího měniče stejnosměrného napětí pro transformaci světelné energie přijaté fotodiodou na elektrickou energii s výstupním napětím dostatečným pro napájení digitálních ...
 • Měření a zpracování elektrogramů 

  Hanák, Pavel
  Cílem projektu bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů z živé tkáně. Dále bylo cílem prostudování měření elektrogramů optickou metodou a s ním spojené typy rušení. Hlavním cíle práce bylo následné odstranění ...
 • Měření provozních parametrů světelných zdrojů 

  Motyčka, Martin
  Tato semestrální práce je zaměřena na seznámení se s provozními parametry světelných zdrojů a způsobu jejich měření. Jsou zde popsány jednotlivé světelně-technické, elektrické a ostatní parametry světelných zdrojů a způsoby ...
 • Měření slunečního záření 

  Mazoch, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením levné metody pro orientační měření přímého a difúzního slunečního záření pro odhad tepelného zisku budov. Teoretická část je zaměřena na rozbor sluneční energie a druhů měřicích ...
 • Měření slunečního záření 

  Chvátal, Michal
  Cílem Bakalářské práce je návrh a ověření levné metody pro orientační měření přímého a difuzního slunečního záření. Důvodem měření slunečního záření je odhad tepelného zisku budov. V práci je popsán rozdíl mezi termočlánkovými ...
 • Měření slunečního záření - maticový snímač s fotodiodami 

  Kokeš, Miroslav
  Obsahem bakalářské práce je návrh levného maticového snímače s fotodiodami BPW34 pro měření přímého a difúzního slunečního záření. V teoretické části je obsažen rozbor slunečního záření, jevy ovlivňující sluneční záření a ...
 • Měřicí pracoviště pro analýzu vlastností vláknových mřížek 

  Urban, František
  Práce se zabývá měřením vlastností optických Braggových mřížek pomocí skenování spektra tepelně přelaďovanou laserovou diodou. V práci je navržena optická sestava pro měření mřížky a je navržen elektronický řídící modul ...
 • Návrh optické bezkabelové linky malého dosahu 

  Kovář, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a výrobě optického bezdrátového spoje zamýšleného pro použití uvnitř budov. Nejprve jsou analyzována frekvenční spektra infračerveného, viditelného a ultrafialového světla z pohledu ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...
 • Návrh stabilizovaného optického zdroje 

  Novák, Michal
  Cílem práce bylo navrhnout stabilizovaný zdroj optického záření pracující na vlnové délce 1 625nm, vhodného k měření útlumu optického vlákna transmisní metodou. Zdroj měl být stabilizován optickou zpětnou vazbou a měl mýt ...
 • Návrh zařízení pro analýzu povrchových vlastností materiálů 

  Kratochvíl, Robert
  Práce aplikuje využití laserových paprsků pro vyšetřování materiálových vlastností. Zkoumanými vlastnostmi jsou kvalita povrchových úprav materiálů a propustnost materiálů v optickém spektru elektromagnetického záření. Pro ...
 • Optická detekce elektrogramů 

  Hanák, Pavel
  Cílem práce bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů s využitím napěťově citlivých barviv. Dále bylo cílem prostudovat problematiku optických senzorů vhodných pro detekci signálu a s tím spojené rušení. Hlavním ...