Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace pro zpracování dat z oblasti evoluční biologie 

  Vogel, Ivan
  Tvorba fylogenetických stromů je v současnosti běžnou vizualizační metodou na vyjádření evolučních vztahů druhů. Tato práce se soustředí na vysvětlení matematické teorie popisující molekulární fylogenetiku a na návrh ...
 • Bioinformatický nástroj pro klasifikaci bakterií do taxonomických kategorií na základě sekvence genu 16S rRNA 

  Valešová, Nikola
  Tato práce se zabývá problematikou automatizované klasifikace a rozpoznávání bakterií po získání jejich DNA procesem sekvenování. V rámci této práce je navržena a popsána nová metoda klasifikace založená na základě segmentu ...
 • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

  Gregorová, Kateřina
  Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...
 • Hledání vhodných deskriptorů pro popis bakteriálních genomů 

  Vanek, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním DNA sekvencií genómov rôznych baktérií. Cieľom je určiť, či je možné na základe počtov n-tíc nukleotidov zistiť, z ktorej baktérie, resp. druhu baktérií sekvencia pochádza. Výsledky ...
 • Implementace algoritmu pro hledání podobností DNA řetězců v FPGA 

  Pařenica, Martin
  Tato práce popisuje způsoby porovnání nukleotidových řetězců s využitím párového a vícenásobného porovnání. V práci jsou popsány algoritmy párového porovnávání pro hledání nad daty v databázích a nebo algoritmy využívající ...
 • Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů 

  Kosíř, Kamil
  V posledních 30 letech zaznamenala fylogenetika velký rozvoj. Počítače se staly silnější a lépe dostupné a spolu s více sofistikovanými algoritmy přichází snaha vědců zrekonstruovat z velkého množství fylogenetických dat ...
 • Metody rekonstrukce fylogenetických superstromů 

  Jirásková, Kristýna
  Fylogenetika v posledních desetiletích zaznamenala velký rozvoj. Vývojem počítačů a přístrojů pro sekvenování biopolymerů bylo získáno ohromné množství fylogenetických dat z různých zdrojů a odlišných typů. Snahou vědců ...
 • Predikce škodlivosti aminokyselinových mutací s využitím metody MAPP 

  Pelikán, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou predikce škodlivosti aminokyselinových mutací pomocí metody MAPP. Tato metoda pro svoji činnost potřebuje vícenásobné zarovnání a fylogenetický strom vytvořený pomocí nástrojů třetích stran. ...
 • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

  Vadják, Šimon
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled resamplingových metod pro testování správnosti topologie fylogenetických stromů odhadujících průběh fylogeneze na základě podobnosti biologických sekvencí. Důraz byl kladen také ...
 • Techniky pro zarovnávání skupin biologických sekvencí 

  Hrazdil, Jiří
  Práce shrnuje způsoby reprezentace a formáty pro ukládání biologických sekvencí a popisuje databáze, ze kterých lze sekvence získat. V další části pojednává o metodách používaných pro zarovnání dvojice sekvencí. Následuje ...
 • Využití numerických reprezentací ve zpracování nukleotidových sekvencí 

  Košíček, Adam
  Převod sekvencí DNA na vhodnou reprezentaci je důležitou úkolem před samotným započetím analýzy a dalšího zpracování. Hlavním úkolem této práce bylo se seznámit s typy numerických a grafických reprezentací a jejich využitím ...