Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza silového zatížení řezného nástroje při pětiosém frézování 

  Dvořáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na frézování stopkovými řeznými nástroji s půlkruhovými čelními břity. Obsahem úvodní části práce je charakteristika stopkových řezných nástrojů. V následující části je uvedeno rozdělení těchto ...
 • Animovaný 3D model 

  Konečný, Kamil
  Tato práce se zabývá výrobou trojrozměrného animovaného modelu. Jedná se o vizualizaci pohybu koulí po kulečníkovém stole. Práce obsahuje souhrn fyzikálních jevů, metod simulace a animačních technik. Dále je uveden stručný ...
 • Animovaný 3D model 

  Konečný, Kamil
  Tato práce se zabývá tvorbou trojrozměrného animovaného modelu. Jedná se o model kulečníkového stolu a vizualizaci pohybu koulí po jeho povrchu. Cílem práce je řešení pohybu koulí pomocí metod počítačové simulace. Tato ...
 • Experimental model of plan curved footbridge supported by arch 

  Trenz, Jan; Zlatuška, Karel; Nečas, Radim (IOP Publishing, 2020-12-09)
  The new type of plan curved structure with the upper deck has been developed within the research of arch structures. The paper describes the process of the research and the design of the physical model in scale 1:10 built ...
 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním objektu vodního díla 

  Holinka, Matouš
  Tato práce se zabývá řešením numerického modelování. Tedy problematikou spojenou s prouděním vody přes bezpečnostní přeliv na konkrétním vodním díle. Při numerickém modelování jde o modelování formy pohybu tekutiny, která ...
 • Numerické modelování proudění v bezpečnostním přelivu vybraného vodního díla 

  Desatová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá matematickým modelovaním prúdenia vody cez bezpečnostný objekt. Vysvetľuje princíp matematického modelovania a jeho zákony. Taktiež uvádza matematické modely, ktoré numerické modelovanie využíva. ...
 • Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy 

  Kostelecký, Jiří
  Práce se zabývá možnostmi numerického modelování přepadu u vybraných typů nouzových přelivů a prověřuje je v konkrétních lokalitách. Stanovení kapacit vybraných přelivů je v práci uskutečněno pomocí několika metod: výpočtem ...
 • Proudění v prostoru šachtového přelivu VD Labská 

  Šváb, Jiří
  Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a praktickou část (vlastní měření). Obsahem literární rešerše je popis šachtového přelivu, vodního díla Labská a měřicích zařízení. V praktické části je provedeno měření ...
 • Silové účinky proudu s volnou hladinou na usměrňovací prvek 

  Höll, Jan
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním silových účinků proudu na usměrňovací prvek a skládá se z několika částí. První část zpracovává a vyhodnocuje naměřené údaje z fyzikálního modelu. V další části je měření ověřováno podle ...
 • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...
 • Sledování šíření znečistění na fyzikálním modelu vodního toku 

  Marek, Ondřej
  Na vybudovaném fyzikálním modelu vodního toku je v bakalářské práci hledána vhodná látka, která by umožnila simulovat a sledovat šíření znečištění metodou elektrické impedanční spektrometrie. Fyzikální model založený na ...
 • Snímače náklonu 

  Hájek, Tomáš
  Tématem bakalářské práce jsou MEMS snímače náklonu, které se využívají uvnitř integrovaných obvodů, zařízeních leteckého, automobilového průmyslu, ale také v běžných domácích elektrospotřebičích. Práce přináší čtenáři ...
 • Využití „Open Dynamics Engine“ pro modelování mobilních robotů 

  Kovář, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou virtuálního fyzikálního modelování mobilních robotů pro potřeby real-time řízení. Pro vytvoření virtuálního fyzikálního světa byl použit open-source projekt OPEN DYNAMICS ENGINE ...
 • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...