Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza zatěžovací zkoušky piloty 

  Ponížil, Cyril
  V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních ...
 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Estakáda přes vodní nádrž Hričov 

  Holba, Radek
  Úkolem diplomové práce je porovnat zakládání mostního objektu na pilotách různých průměrů. Konkrétně se jedná o srovnání pilot o průměru 1200 a 1500 mm. Práce se zabývá jak technickou náročností, tak finančním porovnáním. ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Návrh vybraných prvků železobetnové konstrukce 

  Klust, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem železobetonové křízem vyztužené základové desky administrativní budovy ve třech variantách. V první variantě je deska o konstatní tloušťce. Druhá varianta je deska s náběhy. Třetí varianta ...
 • Návrh založení dálničního mostu 

  Králík, Michal
  Předmětem této práce je návrh založení dálničního mostu, který se nachází mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem. Práce je zaměřena na vypracování plošného a hlubinného založení a určení, která varianta je vhodnější. Výpočty ...
 • Posouzení vlivu nového hlubinného základu na konstrukci primárního kolektorového tunelu 

  Lipka, Miroslav
  Úkolem diplomového projektu je posoudit vliv pilotového základu na ostění primárního kolektoru. Pomocí matematického modelování je proveden výpočet interakce mezi pilotou a ostěním kolektoru. Hlavní úkol je posoudit závislost ...
 • Statické řešení betonového komínu 

  Kašparů, Jakub
  Cílem diplomové práce je posouzení dříku železobetonového komínu a návrh založení na kombinaci namáhání normálovou silou a ohybovým momentem. Pro vyhodnocení vnitřních sil byly vytvořeny dva prutové modely (dle ČSN, dle ...
 • Železobetonová konstrukce skladovací haly 

  Bezruč, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh novostavby železobetonové prefabrikované skeletové skladové haly. V práci se řeší výsek střední části haly sestávající se ze dvou polí dvoulodní haly. Staticky jsou posuzovány vaznice, ...
 • Železobetonová montovaná hala pro skladování 

  Schmeidler, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením prefabrikované konstrukce haly – vaznice, předpjatého vazníku, sloupů, základového nosníku, hlavicí piloty a pilotou. Statická analýza byla provedena programem SCIA Engineer ...