Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza stability svahu náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Diplomová práce dokumentuje šetření sesuvného svahu, geofyzikální a inženýrsko-geologický průzkum sesuvného svahu, rekognoskaci sanovaného sesuvu. Statické výpočty na základě MKP byly počítány v programu GEO5. Je provedena ...
 • Centrum výzkumných institutů a doktorských studií v Brně - příprava a organizace výstavby 

  Hejna, Vladimír
  Tento stavebně technologický projekt je vypracován z důvodu stavebně technologické přípravy realizace novostavby Centra výzkumných institutů a doktorských studií v Brně – Poříčí. Projekt obsahuje technickou zprávu stavebně ...
 • Metody realizace konstrukcí mělkých podzemních staveb 

  Vrána, Tomáš
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá vytvořením základního přehledu o metodách realizace mělkých podzemních staveb. Dále zmiňuje nejdůležitější prvky používané při samotné realizaci. Ve druhé praktické části ...
 • Městská plovárna Luhačovice - příprava a organizace výstavby objektu 

  Čapek, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu Městské plovárny v Luhačovicích. Projekt obsahuje technickou zprávu, návrh zařízení staveniště a jeřábu, technologický předpis pro vrtné ...
 • Návrh zajištění hlubokého zářezu 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je navrhnout ekonomické a hlavně bezpečné zajištění hlubokého zářezu, a to jak ve fázi výstavby, tak po celou dobu užívání stavby. V první, rešeržní části diplomové práce bude přiblížena problematika území ...
 • Návrh zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu na vysokorychlostní trati Brno-Přerov 

  Umlauf, Jiří
  V první části práce jsou navrženy čtyři varianty zajištění stavební jámy hloubeného úseku tunelu. Jedná se o hřebíkovaný svah, pilotovou stěnu, hřebíkovaný svah v kombinaci s pilotovou stěnou a záporové pažení. Pro tyto ...
 • Návrh založení polyfunkčního domu v Brně 

  Pospíšil, Jan
  Cílem práce je navrhnout a posoudit vhodné zajištění stavební jámy a v ní založení polyfunkčního domu na ulici Smetanova 19 v Brně. Součástí práce je také popsání technologického postupu provádění navržených konstrukcí a ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Porovnání dvou alternativ zajištění hluboké stavební jámy 

  Krejzar, Vojtěch
  Práce je zaměřena na numerické modelování pažení 30 m hluboké stavební jámy metodou MKP. Jáma je umístěna v lokalitě Luzern, Švýcarsko. V geologickém podloží se zde nachází vzhledem ke konstrukci nepříznivě ukloněné vrstvy ...
 • Řešení stability svahu v náročných geotechnických podmínkách 

  Wetterová, Alice
  Cílem diplomové práce je navrhnout prvky stabilizace svahu v souladu s tělesem plánované dálnice D3 na Slovensku v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec a přeložky místní komunikace. Předmětný úsek se nachází ve svazích města ...
 • Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice 

  Malá, Markéta
  Bakalářská práce s názvem Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice se zabývá rozdělením a popisem druhů sesuvů, metodami jejich řešení a způsoby jejich zabezpečení proti dalšímu sesouvání. Součástí je i praktické řešení ...
 • Sanace sesuvu silničního tělesa 

  Kořínková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh sanace silničního tělesa, který se nachází mezi městskými částmi Brno-Chrlice a Brno-Holásky. Cílem této práce je samotné řešení. Práce se zabývá rozborem dané problematiky a zjištěním ...
 • Zajistění stavební jámy na ul. Provazníkova 

  Koudelková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením pažení stavební jámy realizované za účelem výstavby polyfunkčního domu v Brně Husovicích. Úvodní část práce shrnuje základní vstupní informace o zájmové lokalitě ...
 • Zajištění sanační jámy pro ekologické účely 

  Bůžková, Eliška
  Se zrychlujícím se trendem v péči o životní prostředí je kladen důraz na odstraňování starých ekologických zátěží. V případě, kterému se věnuje tato diplomová práce, došlo ke kontaminaci podloží produkty plynárenského ...
 • Zajištění stavební jámy se založením bytového domu AUGUSTIN v Brně 

  Malinský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout založení bytového domu AUGUSTIN v Brně s ohledem na geotechnické poměry. Dále pak navrhnout zajištění stavební jámy pro vybudování podzemní garáže s ohledem na okolní zástavbu. ...
 • Zajištění stavební jámy v Olomouci 

  Plevová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou ...
 • Zajištění stavební jámy v překonsolidovaných jílech 

  Svobodová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění hypotetické stavební jámy v brněnských neogenních jílech. Stavba byla situována do blízkosti plaveckého stadionu Za Lužánkami, kde je podloží tvořeno právě tímto ...