Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza stárnutí vybraných materiálů stokových sítí 

  Horák, Marek
  Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou stárnutí betonových a železobetonových trub stokových sítí. Stárnutí stokové sítě je zapříčiněno několika důvody, a to abrazí materiálu, chemickou a biologickou korozí a ...
 • Design of a robotic cell for hydraulic pipes moulding 

  Bartošek, Jindřich
  Předmětem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro tvarování hydraulických trubek. Práce obsahuje analýzu technologie tvarování trubek a zdůvodnění potřeby automatizace celého procesu. Z návrhů jednotlivých ...
 • Návrh konstrukce trubkového svazku generátoru páry 

  Klíma, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího provedení a nový konstrukční návrh trubkového svazku generátoru páry na základě využití metody konečných prvků v softwaru ANSYS. Dále bude náplní práce zohledňující způsoby ...
 • Návrh lisovacího nástroje pro výrobu válcového pouzdra 

  Fiedor, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh tvářecího nástroje pro výrobu válcového pouzdra. Výroba zadané součásti je navržena na tři operace, při niž je provedeno rozšiřování pevným nástrojem ...
 • Návrh optimalizací zavážecího zařízení 

  Kršiak, Oliver
  Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu zavážacieho zariadenia so zameraním na jeho slabé miesta a použité materiály a návrh nového spôsobu prepojenia častí zariadenia, tiež návrhu spôsobu utesnenia jednotlivých častí a ...
 • Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry 

  Kukla, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem inovace výroby vložky do chladiče páry. Součást bude vyrobena z nízkolegované oceli EN 10216-2 10CrMo9-10. Předložená práce obsahuje přehled možných způsobů výroby, kde jako nejvhodnější ...
 • Návrh zdravotně technických instalací v hotelu 

  Klučáková, Tereza
  Bakalářská práce je na téma Návrh zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část se zabývá lapáky tuků a odlučovači lehkých kapalin, jejich funkcí a návrhem. Výpočtová část řeší návrh kanalizace a vnitřního ...
 • Parallelization and Optimization of Image Processing Applications 

  Šiška, Jakub
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique Paris, France. It proposes solution for speeding up image processing algorithm and its ...
 • Performant and Simple Numerical Modeling of District Heating Pipes with Heat Accumulation 

  Kudela, Libor; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří (MDPI, 2019-02-16)
  This paper compares approaches for accurate numerical modeling of transients in the pipe element of district heating systems. The distribution grid itself affects the heat flow dynamics of a district heating network, which ...
 • Renovace stokové sítě CIPP metodami 

  Holeš, Petr
  V první části práce je uvedena rešerše problematiky sanace stokových sítí metodami CIPP. Je znázorněno obecné rozdělení bezvýkopových metod a zatřídění metody CIPP mezi ně. Dále je uvedeno rozdělení metod v rámci CIPP dle ...
 • Solární ohřev TUV 

  Kracík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem teplé užitkové vody pomocí solární energie prostřednictvím solárních kolektorů. Autor popisuje na počátku nejvyužívanější metody ohřevu užitkové vody v českých domácnostech a to pomocí ...
 • Studium vlastností betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub 

  Šťastný, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi betonu s rozptýlenou výztuží, určeného pro výrobu betonových vejčitých trub. Důraz je kladen zejména na použití různých druhů rozptýlené výztuže. Teoretická část je rozdělena do ...
 • Vytápění golfového klubu 

  Míková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh vytápění a ohřevu teplé vody golfového klubu. Teoretická část popisuje ústřední vytápění kusovým dřevem a peletami. Ve výpočtové části je proveden návrh otopné soustavy, kotle a ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá zdroji tepla od minulosti po současnost. Je zde uveden popis jednotlivých zdrojů, využití, výhody a nevýhody. Výpočtová část obsahuje ukázkový příklad návrhu systému vytápění novostavby ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Šotolová, Hana
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody polyfunkčního objektu. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez suterénu, vytápěn deskovými radiátory. Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel, který je umístěn v technické místnosti.
 • Využití nalepovacích tenzometru pro stanovení tlaku v potrubí 

  Beran, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nalepovacích tenzometrů pro stanovení tlaku v potrubí. Jedná se o výpočet tlaku z měřené deformace. Cílem této práce je navrhnout matematicko-technické modely k určení vnitřního tlaku ...
 • Výroba výfukové trubky 

  Frňka, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výfukové trubky, jejíž polotovarem je trubka o průměru 76 mm a tloušťka stěny 2 mm z oceli 11 320. Na základě literární studie problematiky ohýbání bylo navrženo ohýbání navíjením ...
 • Zavedení inovační výroby ochranné vložky do výrobního podniku 

  Kukla, Petr
  Diplomová práce popisuje zavedení inovace výroby vložky chladiče páry do výrobního podniku. Vložka se vyrábí ve velikostech nominálního průměru DN 200 – DN 500. Materiálem je nízkolegovaná ocel EN 10216-2 10CrMo9-10. Pro ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu 

  Matějková, Lucie
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Teoretická část řeší přípravu teplé vody, způsoby ohřevu a dimenzování podle ČSN 06 0320. Výpočtová část řeší návrh variant přípravy ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve společenském domě 

  Matějková, Lucie
  Bakalářská práce obsahuje části teorie, výpočtu a projektu. Theorie se zabývá znečištěním opadních vod tuky a oleji a jejich separací. Výpočtová část řeší návrh vnitřního vodovodu, plynovodu a kanalizace. Projekt obsahuje ...