Now showing items 1-13 of 13

 • Kondenzační kotel a solární kolektory v bytovém domě 

  Bukovjan, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Rožnově pod Radhoštěm.Objekt má čtyři nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží jsou dvě bytové jednotky. V suterénu se ...
 • Konstrukční návrh válcovací tratě ohebných jednokomorových trubek 

  Maštera, Lukáš
  Práce je dílem studenta bakalářského studia Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a obecně pojednává o základních problematikách spojených s konstrukčním návrhem tvářecího stroje pro výrobu ohebných ...
 • Kotelna bytového domu 

  Lampa, Jan
  Úvod teoretické části se zabývá problematikou kondenzačních kotlů. Je zde uveden popis jednotlivých části kotlů, způsobu spalování plynu, množství spalovacího vzduchu a celkově kondenzační provoz plynových kotlů. Další ...
 • Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu 

  Daxnerová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sacieho a výtlačného potrubia odstredivého čerpadla hydraulického okruhu a určením jeho pracovnej oblasti pri riadení meničom frekvencie. Člení sa na teoretickú časť a prílohy.
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Ptáček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakového vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou. Nejprve je proveden tepelný výpočet a poté následuje volba uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch a ...
 • Systémy energeticky úsporných budov 

  Hakl, Jaroslav
  Obsahem této diplomové práce je analýza způsobu provozu zdroje tepla a chladu a jeho zhodnocení na základě dat ze systému měření a regulace a návrh nového řešení vytápění a chlazení vybrané části objektu Otevřená zahrada. ...
 • Technická infrastruktura ve městech 

  Hladůvková, Blanka
  Bakalářská práce obsahuje tři části: teoretickou část, výpočtovou část a projekt. V teoretické části se zabývá možnostmi ukládání inženýrských sítí do země, kolektorů, technických chodeb, technických kanálů, suterénních ...
 • Trubní materiály 

  Pecl, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je seznámení s důležitými aspekty volby materiálu pro výrobu, montáž a provoz trubních systémů. V práci je zmíněna vhodnost jednotlivých skupin trubních materiálů pro různé podmínky technologické i ...
 • Vytápění a příprava teplé vody polyfunkčního objektu 

  Zvelebil, David
  Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody rekonstruovaného polyfunkčního objektu ve Dvoře Králové nad Labem. Náplní této práce je návrh nové otopné soustavy a zdroje tepla, kterým je horkovodní předávací stanice.
 • Vytápění bytového domu 

  Molnár, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Pro otopnou soustavu a zásobníkový ohřívač byly navrženy plynové kondenzační kotle, umís-těné v technické místnosti v suterénu. Otopnými ...
 • Vytápění bytového komplexu 

  Molnár, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém komplexu skládajícím se z obchodních prostorů a dvou bytových domů. Obchodní prostory jsou vytápě-ny pomocí VRF systému a bytové domy jsou vytápěny ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Náglová, Michaela
  Bakalářská práce se v teoretické části věnuje popisu a charakteristice podlahového vytápění. Dále se věnuje problému větrání budov zaměřeného na školní budovy. Cílem výpočtové části je na základě tepelného výkonu jednotlivých ...
 • Vytápění panelového domu s alternativní přípravou TV 

  Bílek, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Brně. Objekt má osm nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží je pět bytových jednotek. V suterénu se nachází technická ...