Now showing items 1-20 of 37

 • Dielektrické vlastnosti kapalných izolantů 

  Jahn, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou měření kapalných dielektrických materiálů (izolantů). Především se jedná o různé druhy čistých a pitných vod, ale také transformátorové oleje. V této práci byla zpracována ...
 • Flotace rozpuštěným vzduchem – od poloprovozního modelu po plnou realizaci 

  Dobiáš, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá problematikou poloprovozního testování flotace rozpuštěným vzduchem a implementací tohoto separačního procesu do technologické linky úpraven vody v České republice. Na několika reálných ...
 • Hodnocení kvality vody v úpravně pitné vody Mokošín 

  Vosáhlo, Jan
  Tématem této diplomové práce je „Hodnocení kvality vody v úpravně vody Mokošín“. Zdrojem vody pro úpravnu jsou 4 artézské studny. V práci je nejdříve popsána zásobovaná oblast a úpravna vody včetně jednotlivých technologií. ...
 • Hodnocení technického stavu úpraven vody 

  Přecechtěl, Karel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření hodnotících kritérií technického stavu úpraven vody. Diplomová práce je rozdělena na čtyři části. V první části této diplomové práce jsou prezentovány systémy hodnocení pomocí ...
 • Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody 

  Bartoš, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá komplexně manganem. V úvodní části je uveden přehled jeho základních fyzikálních a chemických vlastností. Jednotlivě jsou uvedeny jeho sloučeniny včetně jejich příprav, výrob a použití v praxi. ...
 • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

  Černíková, Eva
  Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...
 • Možnosti inovace procesu úpravy vody 

  Zelený, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi inovace procesu úpravy vody. Konkrétně zkoumá možnosti využití sodného vodního skla a nanoželeza při odstraňování těžkých kovů ze surové vody při její úpravě na vodu pitnou. Pro ...
 • Možnosti využití dešťových vod ve venkovském prostoru 

  Šímová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Voda je životně důležitou surovinou, na které je kromě člověka závislá celá příroda. V poslední době však vody velice rychle ubývá. Naopak se zvyšují nároky lidí na životní úroveň a pohodlí života. Úbytku vody se nedá zcela ...
 • Odstraňování pesticidních látek z pitné vody s využitím různých typů aktivního uhlí 

  Lahodný, David
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných typů aktivního uhlí na odstraňování pesticidních látek z pitné vody. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na pesticidy a aktivní ...
 • Odstraňování vybraných kovů z vody 

  Pěkný, Mojmír
  V diplomové práci jsem se zabýval problematikou odstraňování vybraných kovů z vody. Těžké kovy mají za následek zhoršení kvality zdrojů vody a vyvolávají potřebu složitých technologií úpravy vody. Jedná se zejména o rtuť, ...
 • Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha 

  Machač, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je shrnout problematiku zásobování vody v době sucha. V dlouhých obdobích sucha může dojít k nedostatku vody ve zdrojích a následně k problémům v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. V první ...
 • Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu 

  Jedličková, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu. Analýza rizik je řešena v souladu s metodikou vyvinutou VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a metodikou WaterRisk, kterou vytvořil Ústav ...
 • Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody 

  Bakota, Filip
  Cílem diplomové práce je popis a příprava pilotního plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody pro vybranou lokalitu, a to podle připravované novely zákona o vodách. Z posledních let je patrné, že sucho bude v budoucnu ...
 • Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu 

  Hájek, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami ...
 • Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody 

  Konečný, Jiří
  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační ...
 • Použití terciálního stupně při úpravě vody 

  Kovačíková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi úpravy vody s větším znečištěním, kdy je nutné zařadit po dvoustupňové separaci ještě stupeň třetí. Bude vytvořen přehled zařízení, která jsou vhodná za určitých podmínek jako terciální ...
 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody 

  Kabelíková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá účinnosti vybraných adsorbentů na odstraňování mikropolutantů z pitné vody. V první části jsou popsány jednotlivé druhy mikropolutantů a jejich výskyt ve vodách. Dále jsou blíže popsány léčiva ...
 • Sledování změn hodnot vybraných ukazatelů jakosti pitné vody během její dopravy a skladování 

  Vaňková, Jitka
  Teoretická část práce poskytuje informace o pitné vodě a požadavcích na její kvalitu, změnách jakosti vody při distribuci a akumulaci vody způsobené desinfekcí vody, dobíháním chemických procesů, korozí materiálů potrubí, ...
 • Specifické látky ve zdrojích pitné vody 

  Konečný, Jiří
  V bakalářské práci jsem se zabýval specifickými látkami, které svým výskytem ve zdrojích pitné vody znečišťují kvalitu vody. Jedná se především o těžké kovy, ale také o sloučeniny bázi síry, dusíku, fosforu a další. V práci ...