Now showing items 1-9 of 9

 • Diagnostika stavu malých kuličkových ložisek 

  Šváb, Štěpán
  Cílem práce bylo sestavit zařízení analyzující stav ložiska v průběhu jeho života. Je probrána teorie ložisek a diagnostických metod, jenž se na jejich rozbor dají použít. Hardware použitý pro konstrukci zařízení a sběr ...
 • Experimentální studium vlivu maziv na trvanlivost valivých kontaktů 

  Šembera, Václav
  Cílem této bakalářské práce je shrnout stav současného poznání v oblasti kontaktní únavy, maziv a detekce kontaktní únavy využitím metody akustické emise. V experimentální části jsou provedeny zkoušky trvanlivosti valivých ...
 • Návrh šnekového převodu pohonu výtahu 

  Otisk, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem šnekového převodu pohonu výtahu do stávající převodové skříně pohonné jednotky řady S3 pro pohon výtahu BOV 320/0,63. V této práci je obsažen rozměrový a kontrolní výpočet šnekového ...
 • Procesy kontaktního poškození ložiskových materiálů 

  Chaloupka, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je pojednání o procesech kontaktního poškození ložisek a jejich materiálů, rozbor jednotlivých druhů degradace materiálu, kontaktní únavová pevnost a způsoby jejího měření. Závěrem práce jsou ...
 • Studium trvanlivosti valivých ložisek 6204 – 2Z 

  Poláček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá základním popisem problematiky měření vibrací emitovanými únavovým poškozováním valivých ložisek. V práci jsou popsány základní principy metod diagnostiky technického stavu strojních součástí. ...
 • Vibrace valivých ložisek 

  Otoupalík, Jan
  Práce se zabývá vibracemi valivých ložisek, emitovaných jak nedokonalou geometrií ložiska, tak únavovým poškozením dílů ložiska. V práci byla ověřena použitelnost sestaveného hardwaru pro měření vibrací ložisek. Ověření ...
 • Využití metody akustické emise pro zpřesnění diagnostiky vzniku poškození radiálních ložisek 

  Hort, Filip
  Disertační práce se zabývá studiem možnosti využití metody akustické emise, jako nástroje pro zpřesnění identifikace vzniku poškození radiálních ložisek. Práce obsahuje porovnání různých metod hodnocení poškození ložisek ...
 • Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény 

  Muzikant, Dušan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby vysokofrekvenčních eliptických a hyperbolických optických zrcadel, které tvoří jednu z nejdůležitějších funkčních součástí parabolických satelitů určených pro největší a na světě ...
 • Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika 

  Schreier, Jan
  V této bakalářské práci je proveden rozbor poruch, které mohou vzniknout na valivém ložisku, a jejich příčin, a to z hlediska zdroje poruchy, druhu poruchy a jejího mechanismu. Dále je uveden přehled základních metod ...