Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů 

  Němeček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu vyhřívaných dveří ve společnosti SCHOTT FLAT GLASS CR, s.r.o., kde dochází k časovým prostojům z důvodů nevybalancování pracovišť a nepřizpůsobeného layoutu ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Bubeníková, Petra
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav výrobního procesu firmy ALFA s.r.o. Moravská Třebová, podat vlastní návrhy pro zavedení štíhlé výroby k úspoře času, nákladů a posílení jakosti ve firmě a stanovit ...
 • Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku 

  Soukup, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz ...
 • Návrh výrobního procesu se zaměřením na změny layoutu 

  Tylich, Zbyněk
  Diplomová práce se zaměřuje na navržení nového layoutu výrobní haly ve strojírenské společnosti PSP Pohony a.s. Společnost se zabývá výrobou průmyslových převodovek, spojek a brzd. Na základě provedené analýzy materialového ...
 • Optimalizace materiálových toků na technologickém úseku výrobního procesu montáže 

  Klaška, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, která je dále využita v praktické části této práce. Druhá ...
 • Optimalizace nabídkového procesu 

  Koryciński, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací nabídkového procesu. Popisuje praktické využití mapování hodnotového toku metodou VSM – value stream mapping za úcelem predevším ekonomických úspor. Dále seznamuje se tremi zpusoby ...
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Lindovská, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizace výrobních procesů ve firmě Witzenmann Opava s využitím Value Stream Mapping. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu toku hodnot navrhnout vhodné optimalizace a zakreslit ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace 

  Hanuška, Tomáš
  Bakalářská práce na téma principy štíhlé výroby a jejich implementace pojednává o právě probíhajících změnách v montáži ve firmě ABB s.r.o. PGHV Brno – Slatina. Na základě zmapování toku materiálů a pohybu zaměstnanců na ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s principy štíhlé výroby, což je metodika ke zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce. V první části práce je ukázaná propojenost štíhlé výroby s konceptem štíhlého podniku. ...
 • Projekt výrobního systému ve vybraném výrobním úseku 

  Liška, Radomír
  Diplomová práce je zaměřena na projekt výrobního systému, analýzu materiálového toku výrobního systému ve společnosti ABC s.r.o. Součástí je zjištění kritických míst a návrh na jejich odstranění. Teoretická část obsahuje ...
 • Přínosy optimalizace výroby produktu 

  Vémola, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výroby termostatu s baňkou K22 v podniku Invensys Appliance Šternberk, s. r. o. Analyzuje proces výroby a navrhuje jeho optimální řešení. Práce také popisuje další možná řešení, ...
 • Racionalizace montážního nářadí 

  Straka, Jiří
  Tato bakalářská práce racionalizuje uspořádání montážního nářadí na linkovém pracovišti pomocí principů štíhlé výroby. Cíle práce bylo dosaženo především pomocí analýzy plýtvání a následné implementace metody 5S. Podařilo ...
 • Racionalizace provozu testování pohonů dveří pro kolejová vozidla 

  Grulichová, Jana
  Tato práce se věnuje možné racionalizaci provozu testování dveřních pohonů kolejových vozidel. Cílem je navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení produktivity a redukci provozních nákladů. První část stručně popisuje historii a ...
 • Racionalizace výrobní linky 

  Straka, Jiří
  Tato diplomová práce racionalizuje výrobu schodnic nástupních systémů do kolejových vozidel tak, aby se zvýšila kapacita procesu. Toho bylo dosaženo pomocí detailní analýzy výrobního procesu s následným vyhodnocením výsledků, ...
 • Studie efektivnosti využití linky ve vybraném provozu 

  Kašpárek, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na studii efektivnosti využití výrobní linky ve vybraném podniku. Cílem této práce je najít úzká místa ve výrobním procesu a navrhnout taková řešení, která povedou k časové úspoře. Výrobní linka ...
 • Studie efektivnosti využití vybraného stroje v provozu 

  Khachatryan, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání efektivnosti využití vybraného stroje ve společnosti HARTMANN – RICO a návrhy na její zvýšení pomocí metod štíhlé výroby. V úvodní části je charakterizován popis podnikání ...