Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza porušování hliníkových vodičů při ohýbání 

  Kalivoda, Ondřej
  Předkládaná práce vznikla ve spolupráci se společností Siemens, s.r.o. a zabývá se analýzou ohýbání hliníkových plechů. Tyto výrobky pak slouží jako vodiče elektrické energie. Problém nastal při ohybu do 90°, kdy na vnější ...
 • Deformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu. 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou částí tlustostěnného potrubí. Jsou řešeny rozměrové řady (charakterizovány poměrem D/d) tří těles, přímý válec, anuloid s konstantní tloušťkou (oblouk) a anuloid s ...
 • Identifikace parametrů elasto-plastických modelů materiálu z experimentálních dat 

  Jeník, Ivan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou identifikace křivky plastického zpevnění materiálu ze záznamu tahové zkoušky hladkého válcového vzorku. Nejprve je uveden teoretický základ nezbytný k řešení problému. Jsou ...
 • Možnosti popisu křivek napětí-přetvoření pro výpočtové simulace 

  Košťál, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývala problematikou určování křivky zpevnění (taktéž „flow curve“) z experimentálně změřených výstupů tahové zkoušky a regresí této zjištěné křivky nelineárními vztahy. Byl prezentován teoretický ...
 • Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky 

  Dubina, Radek
  Železobetonové monolitické patky jsou jedním z druhů plošného zakládání, které se převážně používá pod skeletovými systémy. Tyto systémy přenáší veškerá zatížení z výše položených pater přes sloupy do patek a přes ně do ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Král, Petr
  Cílem práce je provedení a vyhodnocení nelineárních analýz trámů, jež budou namáhány čtyřbodovým ohybem. Nelineární analýza bude provedena a vyhodnocena na třech modelech trámu, z nichž první bude z prostého betonu, druhý ...
 • Nestmelené podkladní vrstvy 

  Simkovič, Lukáš
  Bakalářská práce provádí porovnání vhodnosti využití nestmelených podkladních vrstev z materiálu se zrny dvou velikostí. Práce hodnotí vlastnosti směsí a ekonomickou výhodnost.
 • Nízkocyklová životnost v podmínkách jaderné energetiky 

  Sehnal, Dominik
  Prodloužení životnosti jaderných zařízení tkví v hledání projektových rezerv. Tato práce se zabývá hodnocením nízkocyklové životnosti jaderných zařízení typu VVER a posouzením vlivu úrovně výpočtového modelu. V rámci práce ...
 • Optimalizace parametrů dynamické relaxace při řešení mezních plastických stavů konstrukcí 

  Poláček, Milan
  Účelem této práce je vytvoření výpočetního modelu rámové konstrukce. Zjištění zatížení, při kterých vznikají jednotlivé plastické klouby až do kolapsu konstrukce. Výpočet bude proveden pomocí programu RFEM s přídavným ...
 • Organická soudobá architektura a bydlení 

  Čábelková Nahorniaková, Marcela
  Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...
 • Simulace zápustkového kování pomocí metody konečných prvků 

  Nytra, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním zápustkového kování, které patří do metod objemového tváření zatepla. Cílem je změnit běžnou praxi tvorby výpočtových modelů ve specializovaných softwarech na bázi ...
 • Statická analýza spoje dřevěné konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hřebíkového spoje dřevěné střešní konstrukce a vychází z již realizovaného fyzikálního experimentu. Celkem je vytvořeno dvanáct různých variant řešení, ve kterých se mění ...
 • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

  Czapek, Jakub
  Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby bytového domu v městě Brně na parcele předpokládané k dostavbě městského bloku. Typologicky se zabývá současnými možnostmi navrhování pavlačových bytových domů, a ...
 • Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce. 

  Sychrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce v programovém systému RFEM. Dopravní prostředek představuje v této práci běžné dopravní letadlo a konstrukci reprezentuje kontejnment ...
 • Výpočet plastické únosnosti desek 

  Rozsypalová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je výpočet plastické únosnosti desek. První část práce je věnována popisu použitých teorií. Jedná se v první řadě o teorii materiálové nelinearity a plasticity, včetně popisu modelů plasticity, ...
 • Výpočtová analýza kosoúhlého rovnání tyčí 

  Štourač, Vít
  V dnešní době je na výrobky z hlediska kvality kladen stále větší důraz. Tato práce se zaměřuje na analýzu rovnání dlouhých polotovarů s kruhovým průřezem na kosoúhlých rovnačkách. Tento proces zvyšuje jakost polotovarů z ...
 • Výpočtová analýza rovnání čtvercových tyčí 

  Šebek, František
  Dnešní požadavky ve strojírenském průmyslu si žádají přesnější operace a efektivnější technologie. Cílem této práce je analýza rovnání čtvercových tyčí. Hlavním problémem je nastavení rovnacího stroje pro zadané materiálové ...
 • Výpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků paliva 

  Blaha, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci autofretáže vysokotlakého zásobníku paliva – railu v systému Common Rail. Nejprve je popsán Chabocheho model, který je později použit pro simulaci autofretáže. Jsou popsány ...
 • Zesilování ocelových nosníků výztuží na bázi FRP 

  Bláha, Tomáš
  Studie vlivu zesílení ocelových nosníků pomocí výztuže na bázi FRP na momentovou únosnost a ohybovou tuhost. Zhodnocení teoretických výpočetních postupů na základě provedeného experimentálního ověření. Popis postupu výroby ...