Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady 

  Hermann, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak ...
 • Návrh technologie vodopropustných betonů 

  Skřivánek, Michal
  Práce se zabývá návrhem technologie vodopropustných betonů (PC). Obsahem teoretické části jsou rešerše zpravidla zahraničních autorů o výzkumech těchto betonů. Obecně je zde řešena problematika složení PC, křivka zrnitosti ...
 • Potenciální náhrada vysokopecní strusky ve směsných portlandských cementech 

  Hlavinková, Eva
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi substituce vysokopecní strusky při výrobě směsných portlandských cementů. Pozornost je zaměřena na druhotné suroviny, primárně na prachové podíly z výroby drceného kameniva, ...
 • Směsný cement pro speciální účely 

  Hrdina, Matěj
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií výroby portlandského cementu. Jeho surovinovým složením, mineralogickým složením, teorií vzniku slínkových minerálů při výpalu a jeho možným mísením s jinými ...
 • Vliv modifikujících přísad na dosahované vlastnosti anhydritových maltovin 

  Ciencialová, Zuzana
  Tato diplomová práce řeší vliv modifikujících přísad na dosahované vlastnosti anhydritových maltovin. V první části je zpracována teorie týkající se anhydritových pojiv. Druhá část se věnuje litým anhydritovým podlahovým ...
 • Využití ztekucených zemin ve formě zpětných samozhutnitelných zálivek 

  Chlachula, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum ztekucených zemin na bázi zpětných samozhutnitelných zálivek. Tyto zálivky by bylo možno použít jako lože pro inženýrské sítě při nízké finanční náročnosti a bez přebytečných odpadů. ...
 • Vývoj kompozitních maltových a cementových směsí 

  Hlavinková, Eva
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem složení a studiem vlastností ternárního pojivého systému na bázi účelového vzniku ettringitu, následně užitého k přípravě samonivelačních podlahových hmot typu potěr a stěrka. ...
 • Vývoj samozhutnitelných betonů s rychlými náběhy pevností a modulů pružnosti 

  Skřivánek, Michal
  Jak již samotný název napovídá, práce se zabývá vývojem samozhutnitelných betonů, přičemž hlavní předností je rychlý nárůst pevností a zároveň i modulů pružnosti. Kromě samotné charakteristiky samozhutnitelného betonu jsou ...