Now showing items 1-15 of 15

 • Faktory ovlivňující tržní ceny a nájemné u zemědělských pozemků v CHKO Žďárské vrchy v Mikroregionu Hlinecko 

  Pavlíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá faktory, které mají vliv na tržní cenu a nájemné u zemědělských pozemků v části Mikroregionu Hlinecko, kde se prolíná CHKO Žďárské vrchy. Úkolem je provést průzkum realitního trhu a vyhodnotit ...
 • Hotel v Horské Kvildě 

  Burdová, Jana
  Diplomová práce „Hotel v Horské Kvildě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcelu č. 195/1 v Horské Kvildě. Svým charakterem ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Effenberk, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníku v konkrétním podniku, kde byla tato oblast opomíjena. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků, dále analyzuje současný ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu hodnocení zaměstnanců ve výrobě a TH pracovníků ve společnosti ELKO EP, s.r.o. . Na základě zjištěných skutečností obsahuje vylepšení stávajícího systému hodnocení ...
 • Odměňování pracovníků, jejich motivace a stimulace 

  Bureš, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování pracovníků, jejich stimulace a motivace k pracovním výkonům. Obsahová a významová náplň odměňování, motivace i stimulace je popsána v teoretické části bakalářské ...
 • Odměňování zaměstnanců ve společnosti LIKO SÁDEK, s.r.o. a jeho vliv na motivaci 

  Doležal, Petr
  Diplomová práce pojednává o systému odměňování ve vybraném podniku s akcentem na možnosti poskytování zaměstnaneckých výhod pro podporu zvýšení motivace, produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců. První část práce je ...
 • Optimalizace plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Klvačová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zabývá se výpočtem průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a následně výpočtem plnění povinného ...
 • Porovnání mzdových systémů České republiky a Německa 

  Vaněk, David
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání mzdových systému v České republice a v Německu. Teoretická část je zaměřena na popis tvorby hrubé mzdy a stanovení odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Problematika systému odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy 

  Karafiátová, Dagmar
  Tato bakalářská práce „Problematika systému odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy“ analyzuje současný stav systému odměňování tohoto subjektu veřejné správy a navrhuje jeho zlepšení. První teoretická část vysvětluje ...
 • Rodinný dům 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Čechočovice okresu Třebíč. Dům leží na parcele č. 1101/4 v katastrálním území Čechočovice. Pozemek je mírně sklonitý a jeho výměra je 1071,03 m2. Půdorys objektu je tvaru ...
 • Rodinný dům 

  Jakš, Ondřej
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Chuchelná okresu Opava. Dům leží na ulici Zahradní na parcele č. 336 v katastrálním území Chuchelná. Pozemek je mírně svažitý a jeho výměra je 1872 m2. Půdorys objektu je ...
 • Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn 

  Bureš, Josef
  Předkládaná diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část práce popisuje základní pojmy a poznatky dané problematiky. V rámci analytické části práce byla provedena analýza ...
 • Zaměstnání nového zaměstnance při současném snížení nákladů na jeho odměňování 

  Houfková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá pracovně právními vztahy, konkrétně vznikem pracovního poměru. Je zaměřena na možnosti finanční úspory při odměňování nového zaměstnance využitím příspěvků od úřadu práce a zaměstnáním osoby se ...
 • Změna systému odměňování ve výrobní společnosti 

  Sedláčková, Veronika
  Tato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout ...