Now showing items 1-20 of 24

 • Application of Plasmon Polaritons in Nanophotonics 

  Břínek, Lukáš
  Práce pojednává o vlastnostech plazmonických antén v infračervené a viditelné oblasti. Práce zahrnuje výrobu, měření a numerické modelování optických vlastností antén. Infračervené plazmonické antény na absorbujícím substrátu ...
 • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

  Šustr, Libor
  Diplomová práce je věnována problematice buzení a detekce povrchových plazmonových polaritonů viditelným světlem. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy jako vlnění, elektromagnetická vlna, světlo na rozhraní a optické ...
 • Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách 

  Konečná, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním studiem lokalizovaných povrchových plazmonů vznikajících na kovových nanostrukturách. Analytické výpočty byly srovnány se simulacemi a s měřeními provedenými ...
 • Fotoluminiscence zesílená plazmonovými polaritony 

  Édes, Zoltán
  Diplomová práce se zabývá fotoluminiscencí polovodičových materiálů zesílené plazmonovými polaritony. Je popsána základní teorie interakce mezi lokalizovanými povrchovými plazmonovými polaritony a fotoluminiscenčními ...
 • Fourierova infračervená spektroskopie na nanostrukturách 

  Halabuková, Hana
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom plazmónovej rezonancie nanoštruktúr vybraných oxidov wolfrámu pomocou infračervenej spektroskopii založenej na Fourierovej transformácii (FTIR spektrokopii). V prvej časti práce je ...
 • Grafenový fotodetektor využívající plazmonických efektů 

  Horáček, Matěj
  Tato práce se zabývá vývojem nového hybridního zařízení pro fotodetekci, jehož princip se opírá o dvě velmi významné a aktuální oblasti současného vědeckého výzkumu – grafen a plazmonika. Vlastní odezva grafenu na dopadající ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Kvantový popis superzářivosti emitorů s plazmonicky zprostředkovanou interakcí 

  Olivíková, Gabriela
  Superzářivost je zesílení rychlosti spontánní emise, které má původ ve vzájemné vazbě mezi emitory. Tato práce se zabývá superradiancí skupiny emitorů, které jsou vzájemně vázány skrz plazmonickou nanočástici. Plasmonem ...
 • Lokalizované plazmonové rezonance a fotoluminiscence 

  Édes, Zoltán
  Bakalářská práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony a jejich využití k zesílení fotoluminiscence v materiálu.
 • Lokalizované povrchové plazmony: principy a aplikace 

  Kvapil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá plasmonickými nanostrukturami pro viditelnou, případně blízkou infračervenou, oblast elektromagnetického spektra. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy nutné k popisu vlastností plasmonických ...
 • Měření rezonančních vlastností plazmonických nanostruktur v transmisním a reflexním režimu spektroskopie dalekých polí 

  Klement, Robert
  Optická spektroskopie v dalekém poli umožňuje měření lokalizovaných plazmonických rezonancí na kovových nanostrukturách různých tvarů a velikostí při jejich osvětlení spojitým světlem. Při použití mikroskopie v temném poli ...
 • Optické vlastnosti infračervených plazmonických antén vyrobených metodou FIB 

  Biolek, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá plazmonickými nanostrukturami ve střední infračervené oblasti elektromagnetického spektra. V první části je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole a popis vlastností plazmonických ...
 • Plazmonické rezonanční antény 

  Břínek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývala plazmonickými anténami pro infračervenou oblast spektra elektromagnetického záření. K hledání zesílení pole bylo použito FDTD (Finite-Difference Time-Domain Method) simulací. Podle očekávání, ...
 • Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii 

  Ligmajer, Filip
  Plazmonika, tedy vědní obor zabývající se interakcí světla s kovovými materiály, nabízí ve spojení s nanotechnologiemi nezvyklé možnosti, jak světlo ovládat a využívat. Výsledkem tohoto spojení může být například zaostřování ...
 • Pole plazmonických nanostruktur tvořených materiály s fázovou přeměnou 

  Kepič, Peter
  Kryštálovú štruktúru materiálov s fázovou premenou dokážeme meniť dodaním vonkajšej energie, čo má za následok zmenu ich elektrických alebo magnetických vlastností. Hoci sa tento efekt ovládania plazmonických rezonancií v ...
 • Použití kovových a polovodičových nanostruktur pro biodetekci 

  Kejík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dvěma způsoby aplikace zlatých diskových nanostruktur vykazujících plazmonové rezonance pro biodetekci. První část se týká detekce změny fáze na plazmonických anténách pomocí koherencí řízeného ...
 • Příprava a charakterizace nanostruktur s funkčními vlastnostmi v oblasti plazmoniky 

  Babocký, Jiří
  Tato dizertční práce se zabývá výrbou a charakterizací plasmonických nanostruktur. Její první část začíná krátkým úvodem do plasmoniky s navazujícím přehledem metod, které jsou v dnešní době nejčastěji používány k výrobě ...
 • Příprava a testování SNOM sond se speciálními vlastnostmi 

  Hertl, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu funkčních sond z konvenčního dutého optického vlákna a jejich testování při měření na aparatuře SNOM. Dále se zde studují speciální vlastnosti těchto sond především jejich ...
 • Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM) 

  Majerová, Irena
  Studiu optických vlastností 2D materiál je v poslední době soustředěna pozornost široké vědecké komunity pro své možné aplikace v nanofotonice a plazmonice. Tato bakalářská práce se zabývá detekcí fotoluminiscence (PL) 2D ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...