Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza možností laserového řezání 

  Plevka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá použitím laserů ve strojírenství, zejména technologií dělení materiálu laserem. Ta je srovnávána za pomoci kontrolních vzorků s technologií vysekávání a stříhání. Srovnávány jsou parametry struktury ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kubinová, Michaela
  Polyfunkční dům ve Valašském Meziříčí na hranici historického jádra a novodobé obytné zástavby
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Látalová, Barbora
  návrh polyfunkčního domu na kraji historického centra Valašského Meziříčí
 • LABORARTORY BRNO 

  Tománková, Michaela
  Galerie architektury, moderního umění a designu se nachází na brněnské okružní třídě na křížení ulic Milady Horákové a Koliště. Stavba je typická svojí formou - stuhou, která se vine parcelou a vytváří transparentní, ...
 • Lepení tenkých plechů 

  Poul, David
  V bakalářské práci je rozebrána teorie a metody lepení. Experimentální část je zaměřena na stanovení závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy a na stanovení závislosti smykové pevnosti spoje ...
 • Manipulace s materiálem ve skladě 

  Moškoř, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů. Zkoumá rozdíly v manipulaci s plechy mezi jednotlivými návrhy z hlediska efektivity skladovací plochy a velikosti materiálového toku v kritický den. Součástí práce je ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Grísová, Petra
  Navrhovaný objekt se snaží parterem jasně definovat uliční i nábřežní frontu. Parter vytváří jasnou hranici a svou výškou i umístěním komerce snaží udržet městský ráz. Hmota určení k bydlení naopak ustupuje k severní hraně ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • Moderní technologie tváření ve strojírenství 

  Čajan, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní a nekonvenční technologie tváření, a to především technologie spojování plechů za studena. Dále je zaměřena také na moderní technologie svařování a lepení. Práce obsahuje literární ...
 • Nástroje pro technologii vysekávání 

  Jelínek, Daniel
  Předkládaná práce je zaměřena na studii technologie vysekávání a jejím cílem je průzkum a porovnání používaných strojů a principů, s ohledem na vysekávaný materiál. V rámci práce jsou porovnány rozdíly mezi dvěma druhy ...
 • Návrh robustního kolového robotického podvozku 

  Jirges, Radek
  Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Rada, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů ve strojírenském podniku. Nejprve byla provedena rešerše problematiky skladování a řízení zásob. Následně byl realizován výpočet skladové kapacity a návrh dispozičního řešení ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Švec, Michal
  Cílem této práce je návrh skladu ve strojírenském podniku se zaměřením na zpracování plechů. V první části práce je věnována pozornost rešeršní studii o problematice skladování, logistických technologiích a o manipulaci a ...
 • Návrh výroby nástěnného držáku na kolo 

  Sikora, Marek
  Tato diplomová práce předkládá návrh technologie výroby plechového dílce, jenž je součástí nástěnného držáku na kola. Součást je vyráběna z ocelového plechu ČSN 11 325 s následnou povrchovou úpravou zinkováním. Vzhledem ...
 • Rešerše ohraňovacích lisů 

  Volejníček, Martin
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit ucelené roztřídění ohraňovacích lisů. Představit moderní ohraňovací lisy a jejich základní technické údaje. Ohýbání je velmi rozšířeným způsobem tváření. Výroba ohýbaných součástí ...
 • Stanovení stupně vtažení zinkové povrchové vrstvy do hrany součástky v závislosti na použité technologii výroby - laserové řezání, vysekávání 

  Klazar, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá analytické hodnocení řezné plochy plechu u dvou nejpoužívanějších moderních technologií dělení, kterými jsou dělení laserovým ...
 • Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchu 

  Schwarzer, Emil
  Teoretická část dizertační práce popisuje ohýbání plechů, zejména s malým poloměrem ohybu a rozdělení deformace a popisuje parametry ohýbaného plechu. Jelikož zkoumané plechy byly ošetřeny kataforézním lakováním je tato ...
 • Technologie spojování ocelových plechů tvářením 

  Brzobohatý, Radek
  Bakalářská práce popisuje vybrané nejznámější metody spojování plechů a je zaměřena na spojování ocelových plechů technologií tvářením. Na základě výsledků experimentálních zkoušek jsou posuzovány vlastnosti zvolených ...
 • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

  Přikryl, Zdeněk
  Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...
 • Výroba plechu držáku projektoru 

  Starý, Petr
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby držáku projektoru z ocelového plechu 11 321 o tloušťce 2 mm. Vzhledem k velkému počtu kusů a výrobním tolerancím byla variantním řešením zvolena jako nejoptimálnější možnost ...