Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a optimalizace tepelného chování budov 

  Nováková, Iva
  Diplomová práce se zabývá výzkumem účinnosti obnovitelných a nízkopotenciálních zdrojů energie budov. Je založena na numerických simulacích sdílení tepla kancelářské budovy a jejích otopných a chladicích systémů v programu ...
 • Analýza vnitřního klimatu lázeňského komplexu 

  Chadima, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá environmentálním hodnocením budov, konkrétně objektem Letních lázní v Karlově Studánce. První část práce popisuje tuto problematiku a legislativu. Také je zde popsán způsob experimentálního měření ...
 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy 

  Šagát, Hynek
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí bytového domu. Vybrané kritické detaily jsou posouzeny ve specializovaných programech Area 2015 a Cube3D 2015. Součástí práce je i termovizní měření ...
 • Diferenční zesilovače s bipolárními tranzistory 

  Vyroubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií diferenčních zesilovačů s bipolárními tranzistory, přehledem jejich základních zapojení a prozkoumání jejich vlastností za pomoci počítačové simulace programem OrCAD PSpice. Na ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Vavro, Ondrej
  Práce se zabývá problematikou simulace chování látek(textilu) za různých podmínek. Vysvětluje základní principy používané při konstrukci počítačového modelu látky, popisuje vnitřní i vnější sily působící na látku a ukazuje ...
 • Metodika modelování lepených spojů v automobilovém průmyslu 

  Hrádek, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování pevnostních lepených spojů používaných při simulacích bariérové zkoušky čelního OBD nárazu dle EuroNCAP. Cílem je navrhnout metodiku modelování lepených spojů, která by ...
 • Modelování dynamiky buněčných kolonií 

  Bělehrádek, Stanislav
  Obsahem diplomové práce je popis intracelulárních procesů zodpovědných za řízení buněčného cyklu a reakce buněk na vnější i vnitřní podněty. Popsány jsou důležité signální dráhy a metody, kterými je lze simulovat in silico. ...
 • Návrh deformačního členu pro simulaci pojišťovacího nárazu vozidla 

  Rydlo, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá především základními nárazovými testy prováděnými organizacemi EuroNCAP a RCAR. Na základě předpisu RCAR pro náraz za nízkých rychlostí je pomocí virtuálních simulací navrhován nový deformační ...
 • Optimalizace chlazení RD využívajícího zemní vrty 

  Buchta, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího systému stropního chlazení rodin-ného domu využívajícího jako zdroj chladu pouze zemní vrt. V rámci práce bylo v ob-jektu provedeno dlouhodobé měření. Hlavní částí diplomové ...
 • Počítačové simulace v oblasti bezpečnosti vozidel 

  Krkoška, Kamil
  Cílem této práce je zpracovat ucelený přehled současného stavu v oblasti bezpečnosti automobilů, konkrétních postupů a dosažených výsledků v této oblasti. Jsou zde stručně popsány konstrukční řešení pro zvýšení aktivní a ...
 • Rozměrová stabilita odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu 

  Úředníček, Lukáš
  Cílem této práce je porovnání spodního splnění keramické formy vyrobené metodou vytavitelného modelu z konvenční metodou horního plnění, za přispění počítačové simulace plnění a tuhnutí odlitku. Porovnání spočívá ve ...
 • Simulace rozsáhlých částicových systémů 

  Štambachr, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá simulacemi rozsáhlých částicových systémů. Hlavním cílem je vytvoření výkoného simulačního modelu pro kosmologické N-body systémy a jeho následné testování. K implementaci jsem zvolil ...
 • Systémy realizace protichybového kódování 

  Křivánek, Vítězslav
  Nejen při přenosu dat díky zvyšování přenosové rychlosti se lze stále častěji setkat s chybami, které mají tendenci shlukovat se. Hledání alternativních řešení korekce shlukových chyb k dosud používaným metodám je v oblasti ...
 • Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci 

  Mrázek, Jan
  Práce se zabývá vlivem prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s chodci. První část práce je zaměřena na obecné seznámení s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. V následující části se zabývá konstrukcí a využitím ...