Now showing items 1-20 of 26

 • Automatizované optické měření kontaktního úhlu kapky 

  Dugáček, Ján
  Meranie povrchového napätia pevných látok zväčša vyžaduje ručné spracovanie fotografií kvapiek kvapalín so známymi vlastnosťami na povrchu meranej látky, pri ktorom sa ručne stanoví kontaktný uhol. Cieľom tejto práce je ...
 • Bin Picking pro 2D objekty 

  Robota, Jakub
  Cieľmi tejto bakalárskej práce bolo spracovanie problematiky bin pickingu a návrh aplikácie pre 2D robotické videnie na identifikáciu objektu zo známej množiny s praktickou aplikáciou pri pohybe objektu vo vozíku po ose. ...
 • Deep Learning for Object Detection 

  Pitoňák, Radoslav
  Táto práca sa zaoberá metódami použivanými na detekciu objektov ktoré používajú hlboké neurónové siete. Na začiatku sú popísané konvolučné neurónové siete a porovnané bežne používané metódy na detekciu objektov. V dalšej ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Krupa, Martin
  Cílem práce je popsat čárové kódy používané běžně v praxi a vytvořit aplikaci, která bude za pomocí počítačového vidění zvolené kódy detekovat a rozpoznávat v reálnem čase. Nejdříve popisuje klasické, lineární čárové kódy, ...
 • Detekce objektů 

  Baáš, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tvarovo nemenných objektov na snímkach. Pre detekciu je využitý algoritmus hranového vzdialenostného párovania, ktorý je na tieto účely stavaný. Prvá časť tejto práce je určená ...
 • Detekce osob a hodnocení jejich pohlaví a věku v obrazových datech 

  Dobiš, Lukáš
  Táto diplomová práca sa venuje automatickému rozpoznávaniu ludí v obrazových dátach s využitím konvolučných neurónových sieti na určenie polohy tváre a následnej analýze získaných dát. Výsledkom analýzy tváre je určenie ...
 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Metody segmentace obrazu s malými trénovacími množinami 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť metódu segmentácie obrazu, ktorá dokáže efektívne pracovať aj s dátovými množinami malej veľkosti. Bola k tomu využitá nedávno publikovaná neurónová sieť ODE, ktorá by vďaka svojim vlastnostiam ...
 • Model dopravních situací 

  Krampoťák, Štefan
  Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom kamerových systémov v doprave, ich možným využitím a realizáciou dopravného modelu. Výsledkom práce je funkčný model dopravných situácií, ktorý predvádza schopnosti a možnosti ...
 • Náhled barvy na stěně pomocí rozšířené reality v mobilu 

  Vagala, Dominik
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre Android, ktorá by umožňovala meniť farby na stene pomocou rozšírenej reality. Užívateľ si tak môže vyskúšať rôzne farby priamo v miestnosti, kde sa nachádza ...
 • Návrh učícího a vybavovacího modulu s využitím AI na platformě Raspberry PI a Intel Movidius 

  Macko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii naučeného modelu neurónovej siete na platformu akcelerátoru neurónovych sietí - Intel Movidius. Prvá kapitola sa venuje teórii strojového učenia, počítačového videnia a technikám, ...
 • Návrh vestavaného systému inteligentného vidění na platformě NVIDIA 

  Krivoklatský, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom vstavaného systému počítačového videnia na platforme Nvidia a prenosom existujúcej aplikácie na 3D detekciu objektov z platformy Windows do navrhnutého systému s operačným systémom ...
 • Optická kontrola skleněného polotovaru 

  Matus, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá optickou kontrolou pre zváranie skleneného polotovaru. Polotovar tvoria dve malé súčiastky vyrobené zo špeciálneho skla. Tento polotovar tvorí významnú časť meracieho zariadenia hustoty kyslíka. Merací ...
 • Rekonstrukce nekvalitních snímků obličejů 

  Bako, Matúš
  V tejto diplomovej práci sa venujem superrezolúcii obrázkov tvárí pomocou konvolučných neurónových sietí so zameraním na zachovanie identity. Ako riešenie problému navrhujem metódu pozostávajúcu z architektúry DPNet a ...
 • Rozpoznání hranic jízdního pruhu v záběrech palubní kamery 

  Letovanec, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania hraníc jazdného pruhu v záberoch palubnej kamery. V práci je predstavená architektúra hlbokej konvolučnej neurónovej siete, pomocou ktorej sa rieši spomínaný problém. Sieť ...
 • Rozpoznávání objektů grafického uživatelského rozhraní pro vizuální testování 

  Kisela, Sebastián
  Bakalárska práca sa sústredí na analýzu súčasných metód používaných pri testovaní grafického používateľského rozhrania, ako aj nástrojmi na to použitými. Stanovuje špecifikácie požiadavkov a návrh metód rozpoznávania ...
 • Sebelokalizace mobilního robotu ve vnějším prostředí 

  Sárközy, Gabriel
  Cieľom projektu bolo vytvoriť jednotku, pre určenie polohy. Základom jednotky je platforma Netduino Plus, ku ktorej je pripojená meracia jednotka MTi-G a kamerový snímač, ktorý sa vytvoril špeciálne pre snímanie polohy ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Kršák, Pavol
  Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja, ktorý za asistencie ľudského elementu extrahuje dáta potrebné na navigáciu v teréne z rastrovej mapy pre orientačný beh. Na dosiahnutie cieľa je nevyhnutné rozsegmentovať ...
 • Sumarizace obsahu videí 

  Jaška, Roman
  Bezpečnostné kamery denne vyprodukujú enormné množstvo video záznamov. Ľudská analýza daného objemu záznamov je prakticky nemožná. Sumarizačný systém by bol v mnohých prípadoch veľkým prínosom. Táto práca definuje problém ...
 • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

  Chudý, Andrej Oliver
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...