Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena ...
 • Analýza dopravních nehod 

  Vičík, Petr
  Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. ...
 • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety 

  Mikulášková, Lucie
  V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení ...
 • Bezpečnost dopravního letounu při poškození draku teroristickým útokem 

  Lošťák, Miroslav
  Teroristické útoky znamenají dnes velké nebezpečí pro civilní dopravní letouny. V této práci jsou analyzovány možné způsoby útoků a je vybrán nejnebezpečnější. Jedná se o teroristický útok z vnějšku letounu za použití ...
 • Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu 

  Havlík, Ondřej
  V teoretické části je řešena historie skla jako suroviny a také historie prvního použití skla jako materiálu pro automobilový průmysl a jeho vývoj. Dále pozornost upřena pouze na čelní sklo automobilu a konkrétně na ...
 • Fingerprint Damage Simulation 

  Kanich, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro simulaci poškození umělého otisku prstu. Při studiu jsem se soustředil hlavně na projekt SFinGe, který je průkopníkem v této oblasti. Specifikoval jsem přesněji oblast ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru Anguli 

  Košťák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro generování kožních onemocnění na snímek syntetického otisku prstu. Program v této práci vytváří obrázky otisků prstů poškozené atopickým ekzémem a ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu bytového domu 

  Kopečková, Hana
  Hlavním cílem bakalářské práce je provést předběžný stavebně technický průzkum bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném sousedství areálu Filozofické fakulty, kde bude ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Konstrukce zkušební stanice pro diagnostiku poškození a úniků médií z pneumatických systémů 

  Kojš, Denis
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom, realizáciou a overením funkčnosti skúšobnej stanice určenej pre meranie akustických emisií na pneumatických valcoch za účelom diagnostiky porúch. Prvá časť diplomovej práce ...
 • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
 • Monitorování vibrací na valivých ložiscích 

  Langr, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření a diagnostiky vibrací na valivých ložiscích. První část se soustředí na vysvětlení základních pojmů, definuje co jsou vibrace, ložiska a jak v důsledku poškození ložisek ...
 • Návrh sondy vířivých proudů a její aplikace pro zkoušení kompozitních leteckých konstrukcí 

  Boháčová, Marie
  Tato disertační práce se zabývá návrhem snímače vířivých proudů, který umožní nedestruktivní kontrolu leteckých kompozitních konstrukcí, zejména plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP), v oblastech výroby a údržby ...
 • Operativní diagnostika při regeneraci bytového domu 

  Kunc, Vojtěch
  Práce se věnuje hodnocení existující konstrukce s primárním zaměřením na historii budovy, provedených zásahů do její konstrukce, návrhů statických zajištění a návrhu prodloužení životnosti budovy.
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce 

  Kratochvíl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá provedením přípravy a realizace stavebně technického průzkumu železobetonové mostní konstrukce a závěrečného zhodnocení stavu konstrukce. Tato mostní železobetonová konstrukce se nachází na silnici ...
 • Rekonstrukce dat z poškozeného CD/DVD 

  Jarolím, Jordán
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí dat z poškozených CD/DVD. Cílem práce je napsat aplikaci, která bude schopna z obrazového vstupu (naskenované fragmenty disku) získaného optickým/elektronovým mikroskopem přečíst bitový ...
 • Srovnávací studie únosnosti a tuhosti vybraných spojů kovové a kompozitní části konstrukce 

  Tchír, Michal
  V současnosti jedna z metod spojování zejména tlustých a vysoce zatížených kompozitních komponent je šroubový spoj, který je možné rozebrat pro případ opravy na rozdíl od lepeného spoje. Kompozitní konstrukce se tradičně ...
 • Střety boků vozidel pod úhlem 8° při různých rychlostech 

  Praus, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou určování rychlosti při tečných kolizích dvou vozidel. V teoretické části je jednak popsána již dostupná literatura a jednak příprava znaleckého experimentu. V praktické části je ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...