Now showing items 1-20 of 20

 • Bytový dům 

  Uhlíř, Karel
  Diplomová práce zpracovává komplexní dokumentaci stavební části novostavby bytového domu na úrovni prováděcího projektu stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení s vazbou na zajištění konstrukce po stránce technické, ...
 • Model části budovy v programu Revit 

  Richterová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit model 1NP v programu Revit a vysvětlit postup práce v programu. Tento model je založen na reálné stavbě panelového domu, která se nachází v Brně na ulici Herčíkova 2. Vytvořený model ...
 • Možnosti aplikace potěru na zaolejovaný nebo vlhký beton 

  Holomčík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem skladby podlahového systému, interakce adhezního můstku s podkladním betonem, který je kontaminován vlhkostí a olejem. Pro takto kontaminovaný povrch byl navržen polymer-cementový ...
 • Nové lehčené podlahy na bázi druhotných surovin 

  Tůmová, Eva
  Práce se zabývá vývojem nových druhů lehčených podlah na bázi druhotných surovin. V úvodu jsou prezentovány současné poznatky z oblasti lehčených stavebních hmot, především potěrů a lehkých pórovitých betonů. V práci je ...
 • Polyfunkční dům, Praha ulice Orebická, technologická etapa dokončovací práce 

  Karásek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá řešením dokončovacích prací v polyfunkčním domě. Objekt se nachází v Praze na ulici Orebická a jedná se o novostavbu o 20 – ti bytech s podzemními garážemi a přízemní prodejnou. V práci řeším ...
 • Polyfunkční stavba ve Vyškově, příprava a organizace stavby 

  Karásek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje zpracováním technologické přípravy polyfunkčního domu ve Vyškově. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap a položkový ...
 • Rodinný dům 

  Nosek, Martin
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve městě Helenín. Objekt je navržen podle platných norem. Objekt má dvě příjezdové cesty. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V suterénu je cestovní kancelář ...
 • Rodinný dům 

  Blinková, Jana
  Řešením bakalářské práce je rodinný dům v Janové. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Je navržen z keramického systému POROTHERM. Dům je zastřešen sedlovou střechou. Rodinný dům je určen pro 4 osoby.
 • Rodinný dům 

  Leupold, Karel
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve městě Telč. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Dům je navržen z cihelných tvarovek POROTHERM. Budova je osazena na mírně ...
 • Rodinný dům 

  Jureček, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Nové Veselí. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 30°. Dům je navržen z cihelných tvarovek POROTHERM. Budova je Osazena na mírně ...
 • Rodinný dům 

  Kříž, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace novostavby rodinného domu v obci Ořechov, ulice Nová. Dům je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, s částečným podsklepením a garáží s ...
 • Rodinný dům s pivovarem T:O:P v Jevíčku 

  Němeček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojícího rodinného domu s pivovarem T:O:P na stavebních parc. č. 88/13 a 88/14 v Jevíčku. Bakalářská práce je vyhotovena ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. ...
 • Rodinný dvojdům, Lanškroun 

  Němec, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z návrhu rodinného dvojdomu v Lanškrouně, na ulici Slovenské. Zadaná stavební parcela se nachází v nově vzniklé čtvrti, na okraji města, která je určená pro zástavbu rodinnými domy. Dvojdům má tvar ...
 • Řešení etapy podlah bytového domu v Brně 

  Meluzínová, Lucie
  Tato bakalářská práce řeší etapu podlah bytového domu v Brně. Obsahuje technickou zprávu, výkaz výměr, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, ...
 • Skautský dům 

  Kudličková, Jitka
  Práce řeší návrh skautského domu ve městě Vyškov ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Konstrukční systém budovy je zděný z tvárnic HELUZ. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený se sedlovou střechou.
 • Sportovně -relaxační areál- technologická etapa dokončovacích prací 

  Rapant, Radek
  Bakalářská práce se zabývá provedením podlah a zastřešení vinárny na budově sportovně relaxačního areálu AMBRA. Objekt se nachází v obci Luhačovice, ulici Solné 1055, č.p. 504/2. Jedná se o novostavbu, která bude sloužit ...
 • Stavebně technologický projekt víceúčelové sportovní haly Kojetín 

  Gregovský, Adam
  Řešením této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Víceúčelové sportovní haly Kojetín. Obsahuje ucelené části pro realizaci tohoto objektu. V projektu jsou obsaženy tyto části: kontrolní a zkušební plán, ...
 • Technologický postup pro výrobu kabiny výtahu 

  Trojková, Ludmila
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologickým postupem pro výrobu kabiny výtahu. Nejprve se bude zabývat představením výrobku, vybavením strojů a nástrojů na firmě od jakých jsou dodavatelů. Další část se bude zabývat ...
 • Vývoj kompozitních maltových a cementových směsí 

  Hlavinková, Eva
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem složení a studiem vlastností ternárního pojivého systému na bázi účelového vzniku ettringitu, následně užitého k přípravě samonivelačních podlahových hmot typu potěr a stěrka. ...
 • Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin 

  Radějová, Lucie
  Práce se zabývá možnostmi využití druhotných surovin při vývoji nových průmyslových podlah. Hlavním úkolem práce je zvolit vhodné druhotné suroviny a navrhnout tak novou hmotu tyto suroviny využívající, při dosažení ...