Now showing items 1-14 of 14

 • Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu 

  Medveď, Adrián
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie podniku. Podnikateľský zámer je vypracovaný pre podnik, ktorý ponúka svoje služby v oblasti online marketingu. Na základe vypracovaného plánu ...
 • Podnikatelský plán pro vznik společnosti Octago s. r. o. 

  Malast, Martin
  Predmetom mojej bakalárskej práce je podnikateľský zámer na vytvorenie spoločnosti Octago s.r.o. Práca sa skladá z troch častí, teoretickej, analytickej a praktickej. V teoretickej časti sa zameriavam na definovanie pojmov ...
 • Podnikatelský záměr - Diverzifikace podnikání do nových oblastí trhu 

  Brenkus, Matúš
  V bakalárskej práci je obsiahnutý kompletný popis a analýza trhu pôsobenia. Práca obsahuje jednoduchý popis problému. Objasnenie dôvodu a predpoklady na úspech pre podnikateľský zámer.
 • Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku 

  Hlaváčik, Jakub
  Bakalárska práca sa venuje tvorbe podnikateľského zámeru v oblasti gastronómie. Konkrétne sa jedná o koncept nazývaný „street food“. Prvá časť práce obsahuje vysvetlenú teóriu a kľúčové pojmy. V druhej časti, analytickej, ...
 • Podnikatelský záměr - založení cukrářské výroby 

  Ďurinová, Lenka
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh podnikateľského zámeru na vytvorenie cukrárskej výroby na Morave. V prvej kapitole sa nachádzajú teoretické východiská práce. V ďalšej kapitole je popísaný súčasný stav, ktorý zahrňuje ...
 • Podnikatelský záměr - založení mateřské školy 

  Bolfová, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním a tvorbou vlastného podnikateľského zámeru, ktorým je založenie súkromnej materskej školy, špecializujúcej sa na rozvoj detských talentov, cudzích jazykov a podporu telesných a ...
 • Podnikatelský záměr - založení ubytovacího zařízení pro studenty 

  Franík, Peter
  Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre založenie spoločnosti, poskytujúca ubytovacie služby primárne pre študentov. Na začiatku je rozobraná teoretická časť, ktorá bližšie určuje metódy ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

  Mažárová, Simona
  Predmetom bakalárskej práce je zostavenie podnikateľského zámeru na rozšírenie spoločnosti Cayo s.r.o. o ďalšiu prevádzku. Hlavným cieľom práce je vybrať najvhodnejšiu lokalitu na rozšírenie spoločnosti a následne vypracovanie ...
 • Podnikatelský záměr na založení výrobního podniku s módní konfekcí 

  Mešková, Michaela
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie firmy. Zámer je vypracovaný pre podnik výrobného charakteru, ktorý následne predáva svoje produkty konečným spotrebiteľom. Na základe riešení ...
 • Podnikatelský záměr pro založení e-shopu 

  Sedlák, Radoslav
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením podnikateľského plánu pre internetový obchod s oblečením. Práca vychádza z teoretických poznatkov, na ktorých je založená analýza tržného prostredia a konkurencie. Na záver je vypracovaný ...
 • Podnikatelský záměr – založení cestovní kanceláře 

  Trnik, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre cestovnú kanceláriu na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej časti, založenej na získaných teoretických poznatkoch, analýzy (SWOT analýza, Porterov ...
 • Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o. 

  Kašpar, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu podnikateľského zámeru. Prostredníctvom realizovaných analýz (SLEPT, SWOT a Porterov model) a dotazníkovým šetrením boli identifikované predpoklady pre úspešné založenie a ...
 • Tvorba podnikatelského záměru 

  Vojenčáková, Paulína
  Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne charakterizovaný podnikateľský plán. ...
 • Založení cestovní agentury 

  Yilmaz, Devrim
  Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre internetovú cestovnú agentúru, ktorá bude sprostredkovávať zájazdy cestovných kancelárií. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce ...