Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a návrh informačního systému pro evidenci a řízení zakázek 

  Kintr, Lukáš
  Obsahem této práce je stručná analýza současného stavu všech informačních systémů v reklamní agentuře Farao spol. s r.o., důkladněji pak analýza IS v oblasti evidence a řízení zakázek. Na základě těchto analýz je v práci ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Havlík, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou, samotným výběrem a návrhem změny ekonomického informačního systému firmy, jejímž předmětem podnikání je prodej a servis vozu značky Škoda. Na analýze je postaven následný postup implementace ...
 • Analýza informačního systému společnosti a návrh jeho změn 

  Smržová, Nela
  Náplní této bakalářské práce je popis a analýza informačního systému společnosti zabývající se prodejem elektrospotřebičů. Informační systém je pro společnost klíčovým prvkem. Na základě analýzy systému budou navrhnuty ...
 • Analýza informačního systému výrobní firmy a návrh změn 

  Pohanka, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změn informačního systému firmy PLASTIC BOX CZ, s.r.o., která sídlí v městě Brně. Diplomová práce je strukturována na teoretickou část a analytickou část. Teoretická část přináší ...
 • Framework pro dynamické vytváření informačního systému 

  Dziadzio, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou a definicí požadavků na framework podporující snadný a rychlý vývoj podnikových informačních systémů. Hlavním přínosem frameworku je zrychlení vývoje, snížení ceny a zkvalitnění produktu. Práce ...
 • Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP systémů v malých podnicích 

  Scholz, Martin
  Tato práce se zabývá vhodnosti implementace podnikového informačního systému v modelu on-demand pro malé firmy. Popisuje přínosy a rizika této implementace pro chod a další rozvoj malé firmy. Porovnává vlastnosti, výhody ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti KORA-VODOSTAVING 

  Konopáč, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP ve stavební společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. V úvodní části práce je stručně popsán teoretický rámec a východiska dané ...
 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Návrh části informačního systému v oblasti skladu 

  Václavík, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování zásob a majetku ve firmě. Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních systémů. Systém bude implementován v programovacím ...
 • Návrh informačního systému 

  Götthans, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich ...
 • Návrh informačního systému pro plánování výroby ve firmě 

  Boháč, Tomáš
  Obsahem této práce je návrh části informačního systému pro plánování výroby ve firmě. Pro tvorbu tohoto systému jsou použity metody a nástroje pro vývoj informačních systémů. Systém bude implementován v programovacím jazyku ...
 • Optimalizace informačního systému společnosti Inmedias, a.s. 

  Kulhánková, Nikola
  Náplní této bakalářské práce je popis a analýza informačního systému společnosti. Na základě analýzy systému budou navrhnuty možné změny a opatření, které by měly zvýšit efektivitu systému a tím i přispět k šetření nákladů ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dominik, Jan
  Informační systémy jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí všech podnikajících subjektů. Liší se jen svojí velikostí a složitostí. Každá společnost by tedy měla mýt informační systém, který je svým nastavením adekvátní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Myslík, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti Natural Pack Group s.r.o. a jeho možných změn, které povedou ke zlepšení současného stavu. V první části práce jsou definována teoretická ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Habart, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o analýze současného informačního systému ve firmě ATYKO s.r.o.. Jsou zde uvedeny problémy a nedostatky, současného systému. V práci bude uvedeno následné řešení těchto problému a návrhy změn ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Matušková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému analyzované firmy a následným návrhem změn. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, podle které je informační systém upraven. Pro vybraný informační systém ...
 • Posouzení informačního systému firmy XY, a.s., Pardubice a návrh změn 

  Barva, David
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze současného informačního systému reálné společnosti. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systém. V práci jsou uvedeny klady a zápory současného používání informačního ...
 • Studie softwarové podpory výrobních procesů 

  Kočí, Martin
  Diplomová práce „Studie softwarové podpory výrobních procesů“ se zabývá problematikou zavádění konkrétního podnikového informačního systému z pohledu projektového řízení. Hlavním cílem je návrh projektu řešícího implementaci ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Volfová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro firmu. První část se věnuje teoretickým východiskům, druhá část je zaměřena na analýzu požadavků klienta, samotný výběr systému a jeho implementaci.
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Kreisler, Jan
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost MedConcept, s.r.o., která se zabývá prodejem zdravotnické techniky a augmentačních materiálů ve stomatologii.