Now showing items 1-20 of 28

 • Bootstrappingové metody ve fylogenetice 

  Sedlář, Karel
  V posledních desetiletích zaznamenala fylogenetická rekonstrukce velký rozvoj. Použitím nově získaných molekulárních znaků a počítačového zpracování bylo dosaženo toho, že začala být brána jako objektivní věda. Rychlý vývoj ...
 • Cena elektrické energie z biomasy 

  Štěpánek, Petr
  V úvodu se práce zabývá definicí, vznikem a rozdělením biomasy. Dále jsou popsány různé způsoby technologického zpracování biomasy. Třetí část je zaměřena na legislativní úpravu výroby elektrické energie z biomasy a na ...
 • Čerpadla pro podporu a náhradu srdce 

  Machara, Radek
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou čerpadel pro podporu a náhradu srdce. Zejména pak přehledem typů těchto čerpadel, jejich porovnáním technických, ekonomických a hemolyzačních parametrů. Nechybí ani historický ...
 • Deformační analýza přímých nosníků s vlivem posunutí podpor 

  Štourač, Vít
  Tato práce je zaměřena na řešení přímých staticky neurčitě uložených nosníků a vlivu posunutí jejich podpor na výsledné řešení. K řešení bylo použito metod Castiglianovy věty, diferenciální rovnice ohybové čáry a nosníku ...
 • Distribuční systém pro elektronické obchody 

  Gavenda, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout model informačního systému pro podporu internetových obchodů. Kromě návrhu modelu bude v práci kladen důraz na analýzu možného využití nových technologií, jako je AJAX nebo komunikace ...
 • Dolování asociačních pravidel 

  Dvořák, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace umožňující porovnávat výkonnost a časovou náročnost zvolených algoritmů pro dolování frekventovaných množin a asociačních pravidel. Pro demonstraci byly vybrány ...
 • Elektronický obchod jako podpora podnikání 

  Kratochvíl, Tomáš
  Elektronické obchodování představuje v současné době jeden z nejlepších způsobů podpory podnikání. Toto je důvodem, proč je moje bakalářská práce zaměřena právě na nalezení optimálního řešení elektronického obchodování pro ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Pech, Jiří
  Cílem práce je posoudit způsoby financování podnikatelského záměru konkrétní výrobní společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze ...
 • Implementace části standardu SQL/MM DM pro asociační pravidla 

  Škodík, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází, konkrétně se zaměřuje na asociační pravidla, která jsou součástí systému dolování z dat. Dolováním se snažíme získat znalosti (data), která nejsou ...
 • Klasifikace webových stránek 

  Kolář, Roman
  Práce se zabývá problematikou automatické klasifikace webových stránek s využitím asociačního klasifikátoru. Je představena klasifikace, jakožto jeden z oborů dolování znalostí z databází; zvláštní prostor je věnován ...
 • Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice 

  Svobodová, Ivana
  Diplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti ...
 • Legislativní a ekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie 

  Vondra, Marek
  Cílem předložené práce je stručné nastínění legislativních a ekonomických otázek spojených s výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Potenciální investor by měl být po přečtení práce srozuměn s hlavními plusy a mínusy ...
 • Možnosti financování zemědělského podniku z evropských a národních zdrojů 

  Lehnert, Zdeněk
  Tato bakalářská práce představuje možnosti, které jsou nabízeny zemědělským podnikům ve formě dotací - a to z národních i nadnárodních programů. Dále práce obsahuje přehled získaných dotací vybraného zemědělského podniku ...
 • Nadstavba zadního traktu rodinného domu 

  Jetmar, Ondřej
  Bakalářské práce se zabývá návrhem železobetonové stropní desky. Stropní deska bude v jednom směru převislá za obvodové nosné zdivo. Práce bude obsahovat řešení ve dvou variantách. První varianta uvažuje převislou část ...
 • Návrh implementace IPv6 protokolu ve společnosti 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na implementaci protokolu IPv6 v reálném firemním prostředí. Na začátku jsme seznámeni s teoretickými poznatky o tomto protokolu. Ty je možné v praktické části po analýze současného stavu ...
 • Návrh informačního systému pro řízení výroby v malé firmě 

  Dufka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh informačního systému pro podporu a řízení výroby malé výrobní firmy v oboru truhlářství. Práce analyzuje její požadavky a navrhuje řešení.
 • Návrh marketingových prostředků pro podporu trhu s biopotravinami 

  Jindrová, Marta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na trh s bio potravinami v České Republice. Analizuje trh a použité marketingové nástroje. Práce obsahuje doporučení pro zlepšení působnosti marketingových prostředků pro podporu růstu trhu ...
 • Návrh na získání dotace z fondů EU 

  Pech, Jiří
  Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání finančních zdrojů ve formě dotací z fondů Evropské unie a problémy spojené s jejich získáním. Obsahuje návrh strategických postupů, které při dodržení povedou k získání dotace.
 • Podnikatelský záměr 

  Prátová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je sestavit podnikatelský záměr pro poskytování ubytovacích služeb bez stravování nacházející se v malé vinařské obci. Zvážit a vybrat nejvhodnější formu jeho financování. Projekt začíná vizí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prátová, Zuzana
  Cílem mé bakalářská práce je sestavení podnikatelského záměru pro nově vzniklou malou rodinnou vinařskou firmu. Mezi hlavní opodstatnění projektu bude patřit jeho úloha při žádosti o dotace ze Státního zemědělského ...