Now showing items 1-2 of 2

  • Studie odkanalizování obce Nasavrky 

    Sedláček, Ondřej
    Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou ...
  • Vliv variantního řešení odkanalizování na čistírnu odpadních vod 

    Dohnal, Radek
    Účelem rešeršní části bakalářské práce je zhodnotit a porovnat návrh výpočtu klasických a alternativních způsobů odkanalizování, a jejich vliv na kvalitu odpadních vod odváděných na čistírnu odpadních vod. Hlavním cílem ...