Now showing items 1-16 of 16

 • Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky 

  Blahút, Lukáš
  Účelom bakalárskej práce je oboznámenie so špeciálnymi matematickými softvérmi pre numerické riešenie úloh z mechaniky. Práca detailnejšie popisuje prostredie Matlab Simmechanics so zameraním na jeho knižnice, popisom a ...
 • Dynamika letu a řízení 

  Šabartová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozením pohybových rovnic pro dynamickou soustavu letadla. Rovnice za předpokladu ustáleného přímočarého letu s malými odchylkami můžeme linearizovat a uplatnit teorii řízení. Výsledkem ...
 • Letecký simulátor s podporou virtuální reality 

  Ruta, Dominik
  Tato práce se zabývá vývojem leteckého simulátoru, který vytváří dynamický model letounu pomocí vlastního simulačního jádra. Simulační rámec se skládá z modelu pro výpočet pohybových rovnic, modelu atmosféry Země, ...
 • Matematické modelování soustav s proměnnou hmotností 

  Moravec, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním soustav s proměnnou hmotností a to především popsáním letu rakety při různých typech hladkého přistání. Výsledkem práce je vedle teoretické stránky daného problému ...
 • Modelování a simulace v letectví 

  Prešinský, Ján
  Bakalárska práca je zameraná na určenie polohy lietadla vzhľadom na zemskú súradnicovú sústavu. Bližšie sa venuje najmä reprezentácii pomocou Eulerových uhlov a reprezentácii určenou kvaterniónom. Následne uvádza pohybové ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Modelování rotačního pohybu pevného tělesa v prostoru 

  Komůrková, Lucia
  Bakalárská práca je zameraná na rotáciu tuhého telesa v priestore. Bližšie popisuje rotačné matice a ich vlastnosti. Ďalej sa venuje reprezentácií natočenia v priestore pomocou Eulerových uhlov a odvodzuje Eulerove kinematické ...
 • Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření nelineárního dynamického modelu volného prutu zatíženého sledující silou. Reálným předobrazem modelu je štíhlá pružná raketa zatížená tahem reaktivního motoru. Vzhledem k povaze úlohy ...
 • Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla 

  Kirchner, Tomáš
  Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí ...
 • Návrh autopilota a letových řídících módů v prostředí Simulink 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj simulačního prostředí v Matlab/Simulink zvoleného letadla ve známém letovém režimu. Pozice a orientace letadla pohybujícího se ve vzduchu je popsána pohybovými rovnicemi se šesti ...
 • Návrh systému Auto Taxi pro letoun 

  Kardoš, Juraj
  Nedávné studie předpovídají nárůst pasažérů využívajících leteckou dopravu. Tento trend bude vyžadovat zavedení nových leteckých linek, důsledkem čeho bude zhuštěn letový provoz s dopadem hlavně na nápor letišť v metropolitních ...
 • Odhad Letových Parametrů Malého Letounu 

  Dittrich, Petr
  Tato práce je zaměřena na odhad letových parametrů malého letounu, konkrétně letounu Evektor SportStar RTC. Pro odhad letových parametrů jsou použity metody "Equation Error Method", "Output Error Method" a metody rekurzivních ...
 • Pulsace toku kapaliny v pružné trubici 

  Komoráš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou pulzací toku kapaliny v pružné trubici představující např. tepnu v lidském těle. V programu ANSYS proběhly 3D simulace a jedná se o takzvané svázané FSI analýzy. V softwaru Maple ...
 • Stabilita a řízení dynamických systémů užitých při modelování pohybu letadla 

  Novák, Jiří
  Málokteré moderní letadlo (nebo jiný stroj pohybující se ve vzduchu) se spoléhá pouze na vlastní (konstrukční) stabilitu draku. Ve skutečnosti je pohyb "zastabilizováván" prostřednictvím zpětně-vazebního řízení, kdy dynamický ...
 • Třísítný vibrační třídič 

  Švrček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vibračního třídiče se tře-mi nakloněnými sítovými plochami, který je určený k třídění sypkých nerostných surovin. Cílem diplomové práce je v první řadě vypracovat konstrukční ...
 • Využití multi-body simulačních nástrojů ve výuce předmětu Dynamika 

  Lokšeninec, Ľuboš
  Bakalárska práca je vypracovaná za účelom modernizácie metód výučby teórie dynamiky pomocou multi-body simulačných systémov. Práca oboznamuje študenta s dostupnými simulačnými systémami a poskytuje návod ako zostavovať ...