Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza procesu likvidace škodních událostí staveb 

  Osmanová, Sára
  Diplomová práce je zaměřena na proces likvidace škodních událostí staveb. Nechybí analýza celého procesu a také doporučení pro omezení vzniku jednotlivých rizik. V pojišťovnictví se rozlišuje pojištění majetku na novou ...
 • Analýza vybraných ukazatelů pojišťovací makléřské společnosti 

  Mrkvičková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů pojišťovací makléřské společnosti pomocí časových řad. První část obsahuje teoretická východiska vysvětlující statistické metody, které se využívají při regresní ...
 • Návrh pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt 

  Tomaštík, Václav
  Tématem diplomové práce je „Návrh pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt“. Práce se zabývá vytvořením pojistného portfolia, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu 

  Vavřincová, Jana
  Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za škodu vzniklou pádem stromu v obci Zduchovice. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s nemovitou věcí, pojišťovnictvím a ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů 

  Šoula, Michal
  Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za totální škodu vzniklou pádem stromu při vichřici na rekreační chatu v Roudné u Nových Hradů. V teoretické části jsou řešeny základní pojmy z oblasti ...
 • Ocenění výše škody způsobené povodní na rodinném domě ve Velkém Poříčí 

  Berger, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění na rodinném domě zasaženém povodní. Cílem této práce je nejdříve přiblížit pojmy související s oceňováním a pojišťovnictvím. Dále ocenit nemovitou ...
 • Oceňování nemovitostí pro potřeby pojišťovnictví - RD v Brně poškozený sněhem. 

  Hájek, Jan
  Cílem diplomové práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu na rodinném domě způsobenou nadměrným zatížením sněhem, výpočet věcné hodnoty (časové ceny) nemovité věci těsně před pojistnou událostí nákladovou metodou ...
 • Pojistná ochrana majetku vybrané obce 

  Sikorová, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu pojistné ochrany vybrané obce, analýza a komparace nabídky pojistné ochrany majetku obce od komerčních pojišťoven a návrh na změny v rozsahu pojistné ochrany dané obce.
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Kůrková, Nicola
  Bakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu společnosti Auto Com s.r.o. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny pojmy týkající se pojišťovnictví a rizik. Druhá část práce je zaměřena na charakteristiku ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Duhajský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojištění rizik nenadálých negativních situací firmy TECHAGRA s. r. o., které mají původ jak v povaze přírodních sil, tak i v nedokonalosti samotné společnosti. Tato práce se skládá z ...
 • Pojistná ochrana Senior Centra Blansko 

  Dražil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojistné ochrany SENIOR centra Blansko, p.o. První část bakalářské práce se věnuje teoretickým východiskům z oblasti pojištění a jeho fungováním. Hlavním cílem je v analytické ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Dolák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, zkoumáním nabídky pojistných produktů pojišťoven a návrhem optimální pojistné ochrany dané firmy.
 • Pojistné podvody 

  Vala, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé ...
 • Pojištění budovaného díla 

  Soldán, Petr
  Diplomová práce se zabývá riziky, pojištěním a s tím spojenou pojistnou smlouvou. Rizika a pojistná smlouva je popsána v souvislosti s výstavbovým projektem. Část diplomové práce analyzuje vybrané pojišťovny působící na ...
 • Problematika pojištění majetku obce Vrbátky 

  Novotná, Svatava
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku související s návrhem vhodného pojištění majetku obce Vrbátky. Na základě analýzy rizik obce je navrhnuto pojistné krytí majetku minimalizující dopad nejzávažnějších rizik ...
 • Srovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťoven 

  Marcinka, Pavel
  Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definice a vysvětlení pojmů, které souvisejí s problematikou nemovitostí a jejich oceněním. Jsou zde uvedeny veškeré informace a zákony, ...
 • Stanovení výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči 

  Konečný, Adam
  Diplomová práce se zaobírá stanovením výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči. Teoretická část se zaměřuje na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Praktická část se zabývá ...
 • Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby 

  Válková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce je stanovení pojistného plnění po vichřici na nemovité věci. První teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Druhá část je praktická, zde ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Brně – Přízřenicích způsobenou požárem 

  Jaššová, Marta
  Diplomová práce řeší náležitosti a postup při stanovení výše pojistného plnění po pojistné události na rodinném domě ve vybraném časovém období. Dělí se na teoretickou část a praktickou. V úvodě teoretické části je nastíněna ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku likvidace pojistných událostí, stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí. V úvodu práce ...