Now showing items 1-20 of 21

 • 9DOF senzor pro měření orientace zbraně v prostoru 

  Růžička, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou víceosých snímačů polohy, jejich podstatou a jednotlivými částmi a typy těchto snímačů. Je zde nastíněn jejich historický původ i nejpoužívanější moderní typy, jako například snímače ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Analýza vlivu polohy na cenu bytových jednotek v lokalitě Olomouc 

  Tobková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy na cenu bytu v Olomouci. Teoretická část popisuje základní pojmy potřebné k pochopení dané problematiky a také uvádí metody ocenění použité v této diplomové práci. Praktická část ...
 • Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop 

  Obšitník, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný senzor na detekciu polohy komorových dvier u elektrónového skenovacieho mikroskopu pri zmene tlaku vo vákuovej komore a k vybranému senzoru zostaviť riadiaci program. Detekovaný pohyb ...
 • Diferenční rychlostní snímač 

  Konečný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem snímače pro měření vzájemné relativní rychlosti kmitání dvou povrchů. V práci jsou popsaná jednotlivá možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Dále je proveden patentový průzkum. Hlavní ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Pecha, Václav
  Práce shrnuje základní principy měření pro různé typy vyhledávacích přístrojů. Zabývá se měřením pomocí rezonance. Objasňuje jev rezonance a měřicí techniky, jimiž lze tohoto jevu využít, a to zejména k řešení problému ...
 • Indikátor polohy místa za zdí 

  Slavíček, Radek
  V této bakalářské práci jsou objasněny fyzikální základy elektromagnetismu a rezonančního jevu, na kterých je založen princip funkce indikátoru protilehlé polohy. Dokument se podrobněji se zabývá magnetickou složkou pole. ...
 • Lokalizace volajícího v informačním systému urgentní medicíny 

  Maleňák, Filip
  Cílem této bakalářské práce je rozbor metod používaných k lokalizaci volajícího na tísňovou linku 155 a významu přesné lokalizace v záchranné operaci. Popis jiných metod sloužících k lokalizaci volajícího a návrh řešení ...
 • Lokalizační systém kombinující výhody GPS a GSM 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je rozbor možností lokalizace v sítích GPS a GSM. Výběr vhodného modulu pro návrh lokalizačního zařízení, využívající oba zmíněné systémy. Návrh a konstrukce zařízení, které je schopno v sítích ...
 • Měření polohy indukčními snímači 

  Kořistka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního snímače. V práci je v krátkosti popsána jejich historie, výhody a nevýhody. Dále je rozpracován princip základních snímačů pracujících na základě změny indukčnosti ...
 • Městský bytový dům Klíčova 

  Foltýnová, Michaela
  Novostavba městského bytového domu se nachází v centru města Brna, začleněna do zástavby starších bytových domů na ulici Klíčova a z části na ulici Zvěřinova, v blízkosti ulic Křenová, Olomoucká a Tržní. Jedná se o monolitický ...
 • Multifunční monitorovací pás 

  Dítě, Martin
  Cílem této práce je na základě literární rešerše zhotovit multifunkční bezdrátový monitorovací pás, který bude schopný snímat tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, pohyb, polohu a pád. Dále navrhnout ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

  Rajnoha, Martin
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...
 • Social Desktop 

  Schiffer, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociálních sítí a jejich vlivem na každodenní používaní osobního počítače. Představuje projekt KDE Silk, který se snaží webové služby do prostředí pracovní plochy integrovat a práci ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v Kroměříži a okolí 

  Štípalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou metod ocenění a jejich vzájemným srovnáním. Práce je sestavena od historického vývoje oceňování nemovitostí, úpravy oceňování v mezinárodních oceňovacích standardech, definování základních ...
 • Určování pohybu z akcelerometrických dat 

  Montilla, Michaela
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou záznamu zrýchlenia pomocou akcelerometrických senzorov a vytvorenie programu pre transformáciu zrýchlenia na polohu. Práca predstavuje súhrn teoretických podkladov, pre ...
 • Vliv polohy objektu na cenu a náklady stavebního objektu 

  Čepl, David
  Cílem práce je posouzení vlivu polohy objektu na jeho cenu a náklady. Je provedeno definování možných poloh objektu, stanovení nákladů a cen stavby ve vybraných polohách. Ceny a náklady ve vybraných polohách jsou porovnány, ...
 • Využití senzorů MEMS pro lokální určení polohy 

  Bobalík, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je návrh a konstrukce „strapdown“ inerciálního navigačního sytému, který je založen na vyžití MEMS senzorů. Práce dále obsahuje popis fyzikálních zákonitostí, které se dotýkají problematiky ...
 • Výpočtové a výkonnostní možnosti Android zařízení pro lokalizaci 

  Brychta, Josef
  Bakalářská práce se zabývá implementací vybraných lokalizačních metod do Android zařízení. Tyto metody byly následně proměřeny a na základě výsledků zpracována optimalizační schémata.