Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Richter, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s principy činnosti solárních článků a s metodami detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu. První část práce se věnuje především ...
 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Baura, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Metoda fotoluminiscence je založena na principu vybuzení luminiscenčního záření v materiálu solárního článku pomocí vnějšího budícího ...
 • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

  Malý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...
 • Fotovoltaika v městských aglomeracích 

  Dobiáš, Pavel
  Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou fotovoltaických systémů a s jejich využití v různých aplikacích. V úvodní kapitole pojednává o tom, jaký potenciál spočívá v energii, která dopadá na Zem ...
 • Měření teploty pomocí polovodičových čidel 

  Dostálek, Martin
  Tato práce pojednává o měření teploty pomocí elektronických teplotních čidel DS18B20, řízených mikropočítačem z řady AVR. Teplotní čidla tohoto typu využívají ke komunikaci s mikropočítačem sběrnici typu 1-wire. Sběrnice ...
 • Modelování fyzikálních jevů v polovodičových materiálech 

  Pálka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami a fyzikálnymi javmi vyskytujúcimi sa v polovodičových materiáloch. Detailne sú popísané generačno - rekombinačné procesy v stave termodynamickej nerovnováhy. Výstupom z práce je softwarová ...
 • Optimalizace gelového elektrolytu pro tištěný UV senzor na bázi fotoelektrochemického článku 

  Vrbková, Kateřina
  Tato práce se zabývá konstrukcí fotoelektrochemického článku, určeného k detekci ultrafialového záření a ověření jeho využitelnosti jako senzoru UV záření. Vyráběný fotoelektrochemický článek obsahuje senzorickou vrstvu ...
 • Planární přenosové vedení na polovodičovém substrátu 

  Chára, Pavel
  Cílem této práce bylo seznámit se s typy planárních vedení a diskutovat jejich vlastnosti. Následně pak vytvoření reálných modelů vybraných typů vedení v programu COMSOL Multiphysics a simulací ověřit jejich vlastnosti. ...
 • Počítačové modelování MOSFET tranzistoru 

  Major, Jan
  Práce je zaměřena na počítačové modelování PN přechodu a MOSFET tranzistoru v programu COMSOL Multiphysics a v programu TiberCAD. V textu je pojednáno o driftu a difůzi v polovodičích. Také je ukázán způsob modelování PN ...
 • Počítačové modelování polovodičových diod 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Gama, Richard
  V tejto práci rozoberiem niekoľko diskrétnych súčiastok a ich odlišnosti v štruktúre, statických a spínacích vlastnostiach ako aj odlišnosti v ich konštrukčných riešeniach a pri výrobnom procese. Po nich priblížim problematiku ...
 • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...
 • Solární článek jako zdroj napájení pro malý stejnosměrný motor RC modelu auta 

  Nábělek, Ondřej
  Cílem tohoto projektu je seznámit čtenáře s problematikou solárních článků a návrhu soustavy solárních článků pro napájení elektrického stroje nízkého výkonu. Úvodem je pojednání o energii vyrobené Sluncem dopadající na ...
 • Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů 

  Kovář, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů. Byly připraveny organické elektroluminiscenční součástky, na kterých byl pomocí stejnosměrného ...
 • Tenzometrická měření 

  Trojan, Vítězslav
  Práce se zabývá tenzometrickým měřením. Věnuje se základním principům tenzometrického měření a problémy, které mohou při měření nastat. Jsou rozebrány druhy tenzometrů, způsoby jejich aplikace a odvozeny základní úlohy pro ...
 • Tištěné fotoelektrochemické UV senzory 

  Vrbková, Kateřina
  Tato práce pojednává o senzorech, určených k detekci ultrafialového záření. Možnosti konstrukce UV senzorů je celá řada. Vždy je však jako citlivá složka užita polovodičová součástka. Nejběžnějším materiálem pro tento účel ...
 • Využití šumové diagnostiky k analýze vlastností solárních článků 

  Husák, Marek
  Diplomová práce se zabývá šumovou diagnostikou fotovoltaických článků. Popisuje hlavní druhy šumů, které vznikající v solárních článcích. Zkoumané vzorky byly roztřízeny na kvalitní a spolehlivé pomocí šumových spolehlivostních ...