Now showing items 1-19 of 19

 • Fotoprotektivní vlastností PHB granulí 

  Hesko, Ondrej
  Cílem práce je studium a návrh fyzikálně-chemické metody na ověření fotoprotektivních vlastností PHB granulí pomocí bakterie Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4 lišíci se schopností ...
 • Krystalizace mikrobiálních polyesterů – metody studia, biologické konsekvence 

  Liczka, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo otestovat vhodné metody přípravy amorfní formy mikrobiálních polyesterů a realizovat modelový experiment pro studium kinetiky krystalizace připravených forem polyesterů. V teoretické části je ...
 • Metody dekotoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů 

  Vašíčková, Monika
  Cílem diplomové práce bylo studium detoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů a také studium vhodnosti dřevěných pilin jako substrátu pro mikrobiální produkci PHA bakteriemi Burkholderia cepacia a Burkholderia ...
 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Možnosti přípravy nanočástic a nanovláken s antimikrobiální složkou 

  Sosková, Simona
  Diplomová práca bola zameraná na prípravu nových materiálov s antimikrobiálnym účinkom. V práci boli pripravené lipozómové častice a nanovlákna z polyhydroxibutyrátu (PHB) s obsahom klotrimazolu a rastlinných extraktov s ...
 • Návrh systémů pro cílený transport sloučenin se sladkou chutí 

  Demová, Radoslava
  Táto bakalárska práca je zameraná na možnosť imobilizácie sladidiel na vybraný nosičový systém. Teoretická časť práce bola venovaná informáciám o sladidlách, nosičových systémoch a možnosti imobilizačnej techniky. V ...
 • Optimalizace postupu izolace a charakterizace amorfních PHB granulí 

  Kratochvíl, Zdeněk
  V rámci této práce byly nejprve připraveny artificiální PHB granule. Pomocí dynamického a elektroforetického rozptylu světla byl studován vliv použitého rozpouštědla PHB, vliv teploty a délky působení ultrazvukové lázně, ...
 • Polyhydroxyalkanoáty a jejich role ve struktuře bakteriálního biofilmu 

  Rucká, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá polyhydroxyalkanoáty (PHA) a jejich rolí ve struktuře bakteriálního biofilmu. V teoretické části byla vypracována literární rešerše zabývající se polyhydroxyalkanoáty, bakteriálním biofilmem ...
 • Produkce polyesterů pomocí extremofilních bakterií 

  Bednárová, Kristína
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá štúdiom produkcie polyhydroxyalkanoátov pomocou termofilných bakteriálnych kmeňov Schlegelella thermodepolymerans, Schlegelella aquatica a Thermomonas hydrothermalis. Cieľom práce ...
 • Příprava a aplikace nanovláken a nanočástic na bázi PHA 

  Linha, Vojtěch
  Cílem této práce bylo popsat možnosti přípravy a výroby nanovláken a jejich možné využitelnosti v praxi. V teoretické části jsou shrnuty principy hlavních metod výroby nanovláken a popsány materiály použité v experimentální ...
 • Příprava a využití nanočástic a nanovláken s přírodními UV filtry 

  Plachá, Monika
  Predložená diplomová práca je zameraná na prípravu nanočastíc a nanovlákien s prírodnými UV filtrami. V práci boli pripravené lipozómové častice, do ktorých boli enkapsulované vodné, etanolové a olejové extrakty. Ďalej ...
 • Příprava bioaktivních krytů ran a testování jejich interakce s lidskými buňkami 

  Bendová, Agáta
  Diplomová práce byla zaměřena na přípravu a optimalizaci přípravy kožních krytů ran z materiálů obohacených bioaktivními složkami. V práci byly připraveny nanovlákenné kryty na bázi polyhydroxybutyrátu a nevlákenné kryty ...
 • Recycling possibilities of bioplastics based on PLA/PHB blends 

  Plavec, Roderik; Hlaváčiková, Slávka; Omaníková, Leona; Feranc, Jozef; Vanovčanová, Zuzana; Tomanová, Katarína; Bočkaj, Ján; Kruželák, Ján; Medlenová, Elena; Gálisová, Ivana; Danišová, Lucia; Přikryl, Radek; Figalla, Silvestr; Melčová, Veronika; Alexy, Pavol (Elsevier, 2020-09-29)
  The study is focused on modelling the evaluation of recyclability of the biodegradable blend using multiple extrusion of selected composition of PLA/PHB blend which had been more deeply studied before. It was shown that ...
 • Řízená biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů. 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená diplomová práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Cupriavidus necator H16. Cílem práce byla příprava, selekce a charakterizace mutantních kmenů schopných vyšší produkce PHA. V teoretické ...
 • Studium produkce polyhydroxybutyrátu u bakterií 

  Melušová, Soňa
  Predložená diplomová práca je zameraná na štúdium produkcie polyhydroxybutyrátu (PHB) u baktérií. Po stručnej charakteristike PHB ako najvýznamnejšieho predstaviteža širokej skupiny polyhydroxyalkanoátov (PHA) v teoretickej ...
 • Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken 

  Pelánová, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit ...
 • Vliv mikroplastů biodegradabilních polymerů na vlastnosti půdní organické hmoty 

  Denková, Pavla
  Problematika kontaminace životního prostředí mikroplasty se dotýká všech jeho složek. V současné době je zřetelný trend využívat místo syntetických polymerů tzv. biodegradabilní polymery, u kterých se očekává, že se v ...
 • Využití fyzikálně-chemických a spektroskopických technik při studiu stresové odpovědi cyanobakterií 

  Skoryk, Maksym
  Tato bakalářská práce je soustředěná na zkoumaní cyanobakterií, vystavených hyper a hyposmotickým stresům. Na základě literární rešerše byly navžené vhodné analytické metody určené ke studiu dvou modelových organismu - ...
 • Využití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismů 

  Kočiová, Silvia
  Táto diplomová práca sa zaoberá využiteľnosťou termickej analýzy pri vplyve stresových faktorov na mikroorganizmy. Hlavným cieľom prezentovanej práce bolo navrhnúť a realizovať sériu experimentov za účelom otestovania ...