Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu prototypové formy 

  Pospíšil, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá využitím moderních technologií jako je např. 3D skenování, 3D tisk a vakuové lití na produkci prototypové formy, jejich výhodami a nedostatky oproti konvenčním způsobům výroby. Součástí je ...
 • Complexes of silver(I) ions and silver phosphate nanoparticles with hyaluronic acid and/or chitosan as promising antimicrobial agents for vascular grafts 

  Hegerová, Dagmar; Nejdl, Lukáš; Gumulec, Jaromír; Kryštofová, Olga; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Kynický, Jindřich; Ruttkay-Nedecký, Branislav; Kopel, Pavel; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kizek, René (MDPI, 2013-06-28)
  Polymers are currently widely used to replace a variety of natural materials with respect to their favourable physical and chemical properties, and due to their economic advantage. One of the most important branches of ...
 • Degradační testy polymerních materiálů vystavených klimatickým podmínkám 

  Darebný, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Jsou zde popsány druhy degradačních činitelů působících na fotovoltaické ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Energetické řetezy 

  Oríšek, Petr
  Tato práce poukazuje na zásadní význam energetických řetězů ve strojírenské praxi a široký rozsah jejich použití. Zpracování tohoto tématu zahrnuje představení nejrůznějších typů energetických řetězů, informace o jejich ...
 • Fázově separované systémy biopolymer-lipid 

  Kubalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá studiem interakcí v systémech polymer-lipid s hlavním zaměřením na interakce vedoucí k fázové separaci. Z polymerů byly v této práci použity aniontové polyelektrolyty poly(4-styrensulfonát) ...
 • Konstrukční a technologické zásady při navrhování plastových výrobků 

  Strnad, Jan
  Tato bakalářské práce se zabývá rešeršní studií konstrukčních a technologických zásad při navrhování plastových výrobků. Obsahuje charakteristiku a základní rozdělení plastů dle způsobu aplikace a vlivy ovlivňující jejich ...
 • Kvantifikace vodíku pomocí elektronové spektroskopie 

  Endstrasser, Zdeněk
  Absence vodíku ve fotoelektronovém spektru zůstává jedním z největších omezení rentgenové fotoelektronové spektroskopie. Hlavním cílem této práce je proto stanovení koncentrace vodíkových atomů ve zkoumaných vzorcích. K ...
 • Metody vytváření plastových povlaků na kovových dílech 

  Moninec, Michal
  Tato práce pojednává o metodách nanášení plastových povlaků. Soustředí se hlavně na různé metody nanášení povlaků, jejich využití povlaků a typy polymerů použitelných pro tyto metody.
 • Modelování elastických vlastností polymerů vyztužených krátkými vlákny 

  Kovářová, Miroslava (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013-08-26)
 • Návrh a charakterizace organických polovodičových součástek 

  Juračka, Martin
  Teoretická část práce podává přehledný souhrn historie vývoje organických TFT tranzistorů, vysvětluje základní fyzikální dění v organických polovodičích a rozebírá nejpoužívanější materiály pro výrobu OTFT. Praktická část ...
 • Obrábění polymerních materiálů 

  Ondráček, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá obráběním polymerních materiálů a hlavními rozdíly mezi obráběním kovů a polymerů či plastů. Úvod práce popisuje hlavní mezníky v historii vzniku a používání plastů. Dále se práce zaměřuje ...
 • Pokovování technických plastů pro výrobu odlehčených konstrukčních dílů pro dopravní průmysl 

  Sanetrníková, Dominika
  Tato práce se v úvodu věnuje polymerním materiálům, ke kterým se řadí plasty a kompozity. Plasty jsou v úvodu rozčleněny na termoplasty a reaktoplasty. Dále je uvedeno využití plastů a kompozitů v dopravním průmyslu. Krátce ...
 • Porovnání efektivnosti technologie svařování plastů a vícekomponentního vstřikování 

  Fiedlerová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na technologie vícekomponentního vstřikování a svařování plastů. Nejdříve je v teoretické části obecně pojednáno o polymerních materiálech, dále o svařování a konkrétních metodách pro vybranou ...
 • Renovace stokové sítě CIPP metodami 

  Holeš, Petr
  V první části práce je uvedena rešerše problematiky sanace stokových sítí metodami CIPP. Je znázorněno obecné rozdělení bezvýkopových metod a zatřídění metody CIPP mezi ně. Dále je uvedeno rozdělení metod v rámci CIPP dle ...
 • Rentgenová počítačová nano tomografie polymerních strukturovaných bio materiálu 

  Kalasová, Dominika
  Tato práce se zaměřuje na pokročilou zobrazovací technologii, rentgenovou počítačovou tomografii (CT). Tato nedestruktivní technika je využívána pro výzkum různých biomateiálů ve tkáňovém inženýrství a materiálové vědě ...
 • Studium degradace biokompatibilních polymerů 

  Oborná, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Sledovanými kopolymery byly kopolymer poly(mléčné-co-glykolové kyseliny) a polyethylenglykolu a tyto kopolymery upravené kyselinou ...
 • Technické plasty pro specifické aplikace 

  Vrátný, Martin
  Tato bakalářská se zabývá plasty z hlediska jejich tepelné a chemické odolnosti. První část se zabývá vlastnostmi a využitím vybraných plastů. Další část práce je věnována popisu tepelné a chemické odolnosti. Vybrané plasty ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Skácel, Jan
  Práce shrnuje základní body nutné pro prvotní vhled do technologií zpracování plastů. Je proveden důkladný rozbor na makromolekulární úrovni, vypracován přehled technologií a polymery a aditiva jsou jednoznačně rozčleněny ...
 • Účinky vlhkosti na elektrické vlastnosti silikonového kaučuku 

  Pušec, Daniel
  Tato diplomová práce na začátku velmi stručně popisuje princip polovodičů, jejich dělení, fungování, oblasti využití a objasňuje princip pasivací polovodičových součástek. Dále se zabývá teorií silikonů obecně, jejich ...