Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza typů plniva na vlastnosti dřevoplastového kompozitu 

  Blaha, Lukáš
  Dřevoplastový kompozit (WPC) je materiál, který spojuje dřevní hmotu a termoplastovou matrici. Jako plnivo bude použita dřevitá moučka a jako termoplastová matrice bude použit primární nebo recyklovaný polypropylen. WPC ...
 • Aplikace termochromních látek v polymerních materiálech 

  Slánská, Petra
  V textilním průmyslu je v dnešní době veliká konkurence. Každá novinka může znamenat velký zisk. Tato diplomová práce se bude zabývat aplikací termochromních přísad (látka reagující na teplotu změnou své barvy) do polymerní ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem 

  Lysa, Bohuslav
  Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány ...
 • Polymerní biokompatibilní materiály 

  Matlák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané polymerní biokompatibilními materiály. V úvodu práce je nastíněna problematika biokompatibilních materiálů a objasněny základní pojmy. Dále je rozebíráno chemické složení, výsledné ...
 • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

  Poduška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...
 • Příprava roubovaných PP s různou koncentrací MA a IA 

  Běťák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a srovnáním roubovaného polypropylenu v tavenině anhydridy karboxylových kyselin. V teoretické části byly shrnuty dosavadní poznatky týkající se radikálového roubování. V experimentální ...
 • Reaktivní kompoundování polymerních směsí PP/PS 

  Pukančíková, Andrea
  Metodou reaktivní extruze byl připraven kopolymeru PP-g-PS. Tento kopolymeru byl přečištěn pro odstranění homopolymerního PS. Vzorky byly před i po přečištění charakterizovány infračervenou spektroskopií.
 • Roubování PP kyselinou itakonovou v přítomnosti sikativa 

  Petruš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá přípravou roubovaného polypropylenu (PP) kyselinou itakonovou (IA), resp. anhydridem vznikajícím in situ termickou dehydratací kyseliny itakonové v prostředí sikativ. Teoretická část obsahuje ...
 • Studium fotochlorace polyolefinů 

  Kučera, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá problematikou heterogenní fotochlorace polyolefinů, především polypropylenu. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dostupné informace o vlastnostech, výrobě a použití chlorovaných polyolefinů, ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Technologie výroby plastového nosiče informace 

  Krejčí, Radek
  Bakalářská práce předkládá návrh výrobní technologie plastového nosiče informace, který je vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. V obecné literární studii jsou rozebrány plastové materiály a technologie ...
 • Technologie výroby součástí z plastu 

  Špičák, Pavel
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...
 • Vliv alternativních činidel na řízenou degradaci polypropylenu 

  Kadlecová, Zuzana
  Tato práce se zabývá vlivem degradačních činidel na řízenou degradaci polypropylenu a její účinnost. Účinnost řízené degradace byla hodnocena na několika typech polypropylenu s rozdílnou molekulovou hmotností, mírou ...
 • Vliv nanočástic na rychlost izotermické krystalizace isotaktického polypropylénu 

  Miškolci, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá studiem izotermické krystalizace nanokompozitního materiálu na bázi izotaktického polypropylenu (iPP) a nanosiliky v závislosti na objemovém množství, typu siliky a teplotě krystalizace. Jako ...
 • Vliv teploty a času na podíl krystalické a amorfní fáze v polypropylenu 

  Vilč, Ladislav
  Tato práce je studií vztahu mezi strukturou, mechanickými vlastnostmi a relaxačním chováním polypropylenu. Struktura byla hodnocena mimo jiné veličinou podíl pevné fáze (PPF), která byla definována matematickým zpracováním ...
 • Využití polypropylenových odpadních částic pro stavební tepelné izolace 

  Baránek, Šimon
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou odpadové ekonomiky, nakládání s odpady a znovuvyužití v oblasti odpadních plastů. V práci jsou shrnuty informace o tepelně izolačních materiálech, plastech, ...