Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza typů plniva na vlastnosti dřevoplastového kompozitu 

  Blaha, Lukáš
  Dřevoplastový kompozit (WPC) je materiál, který spojuje dřevní hmotu a termoplastovou matrici. Jako plnivo bude použita dřevitá moučka a jako termoplastová matrice bude použit primární nebo recyklovaný polypropylen. WPC ...
 • Aplikace termochromních látek v polymerních materiálech 

  Slánská, Petra
  V textilním průmyslu je v dnešní době veliká konkurence. Každá novinka může znamenat velký zisk. Tato diplomová práce se bude zabývat aplikací termochromních přísad (látka reagující na teplotu změnou své barvy) do polymerní ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Částicové kompozity v konstrukčních detailech obvodových plášťů 

  Dostálová, Darina
  S přijetím evropské energetické koncepce o snižování spotřeby energie a v souladu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje, rostou požadavky na snižování spotřeby energie při provozu domu a s tím i zvyšující se nároky na ...
 • Effect of Ethylene and Propylene on Performance of Ziegler - Natta Catalyst in Stopped - Flow Polymerization 

  Hoza, Adam
  Výzkum v této práci byl zaměřen na přípravu a charakterizaci blokových kopolymerů typu polypropylen-blok-poly(propylenu-co-ethylenu) (dále jen PP-blok-EPR). Tyto materiály jsou považovány za účinné kompatibilizátory mezi ...
 • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

  Paulenka, Igor
  Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
 • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

  Brňák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
 • Kompatibilizace směsí termoplastů s PLA 

  Petruš, Josef
  Diplomová práce se zabývá přípravou polymerní směsi polymeru A s polymerem B. Dosavadní znalosti o vzniku a termodynamice polymerních směsí a úloze kompatibilizátoru podává teoretická část. Procesem fyzikální kompatibilizace ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Optimalizace povrchových úprav polymerů pro mikroskopická pozorování 

  Horská, Pavlína
  V této práci byla odkryta a pozorována nadmolekulární struktura osmi typů komerčně dostupných iPP, jeho směsí (iPP-PLLA) a kopolymerů (cPP-EPR) spolu se čtyřmi typy PE (HDPE, LDPE). Sférolitická struktura byla u homopolymerů ...
 • Polymerní biokompatibilní materiály 

  Matlák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané polymerní biokompatibilními materiály. V úvodu práce je nastíněna problematika biokompatibilních materiálů a objasněny základní pojmy. Dále je rozebíráno chemické složení, výsledné ...
 • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

  Poduška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...
 • Post-polymerační modifikace polyolefinů pro přípravu hydroxylovaných makroiniciátorů 

  Boldovjaková, Tatiana
  Diplomová práca sa zaoberá post-polymeračnou hydroxyláciou polypropylénu v pevnej fáze. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika prípravy hydroxylovaného polpropylénu radikálovým ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...
 • Příprava roubovaných PP s různou koncentrací MA a IA 

  Běťák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a srovnáním roubovaného polypropylenu v tavenině anhydridy karboxylových kyselin. V teoretické části byly shrnuty dosavadní poznatky týkající se radikálového roubování. V experimentální ...
 • Reaktivní kompoundování polymerních směsí PP/PS 

  Pukančíková, Andrea
  Metodou reaktivní extruze byl připraven kopolymeru PP-g-PS. Tento kopolymeru byl přečištěn pro odstranění homopolymerního PS. Vzorky byly před i po přečištění charakterizovány infračervenou spektroskopií.
 • Reaktivní zpracování polypropylénu 

  Matláková, Jana
  Literární část popisuje princip radikálově iniciovaného roubování a vliv jednotlivých parametrů na průběh roubování. Rešerše shrnuje nejnovější poznatky v oblasti reaktivní modifikaci polypropylénu (PP), především je ...
 • Roubování PP kyselinou itakonovou v přítomnosti sikativa 

  Petruš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá přípravou roubovaného polypropylenu (PP) kyselinou itakonovou (IA), resp. anhydridem vznikajícím in situ termickou dehydratací kyseliny itakonové v prostředí sikativ. Teoretická část obsahuje ...
 • Studium fotochlorace polyolefinů 

  Kučera, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá problematikou heterogenní fotochlorace polyolefinů, především polypropylenu. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dostupné informace o vlastnostech, výrobě a použití chlorovaných polyolefinů, ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...