Now showing items 1-20 of 403

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wernerová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Růžičková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení celkové finanční situace společnosti operující ve stavebním odvětví. Cílem bakalářské práce je analýza této situace konkrétními metodami a předložení návrhů na její zlepšení. V ...
 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Navrátil, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firmy HEUS s.r.o.. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části práce jsou popsány některé metody finanční analýzy, ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Malinová, Klára
  Bakalářská práce je sestavena na základě účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow společnosti, za pomoci finanční analýzy. Finanční analýza je vypočítána za určité časové období. Jsou zde obsaženy ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Ondráková, Eva
  Finanční analýza má důležité postavení při hodnocení vývoje podniku, přispívá k odhalování současného i budoucího vývoje jednotlivých ekonomických ukazatelů a vytváří tak podklady pro operativní a strategické rozhodování ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je provedení strategické analýzy firmy. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů jako strategické řízení, nástrojů strategické analýzy a finančních nástrojů. V praktické části jsou použity ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Fabisová, Martina
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti RALU, s.r.o. Finanční analýzou a analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěna současná situace společnosti a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření, ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Navrátil, Antonín
  Tato diplomová práce analyzuje firmu HEUS s.r.o. Cílem práce je navrhnout řešení pro udržení firmy na trhu s projekční technikou. V teoretické části práce jsou popsány některé metody finanční analýzy, především metody ...
 • Analýza vybrané firmy na základě statistických metod 

  Ševčíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti CZECH STYLE, spol. s r. o. Hodnocení finančního zdraví podniku je dosaženo za použití finanční a statistické analýzy. Práce je rozdělena do tří oddílů. ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Hejlová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje firmu Elektrizace železnic Praha a. s. v letech 2001 až 2009. Analýza firmy je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou firmy ekonomickými ukazateli. Druhá část je zaměřena na analýzu ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Kurek, Mario
  Bakalářská práce analyzuje firmu NBS Invest, a.s. v letech 2002 až 2010. Analýza firmy je členěna na dvě části. První část je zaměřena na analýzu společnosti finančními ukazateli. Druhá část se zabývá analýzou časově ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad 

  Kubín, Jonáš
  Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Vejrostova pomocí časových řad 

  Weiserová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele ZŠ Vejrostova v letech 2005 - 2012. Veškeré údaje jsou čerpány z poskytnutých interních materiálů. Situace školy je analyzována pomocí ekonomických ukazatelů a pomocí statistických ...
 • Analýza výkonnosti podniku užitím systému Maple 

  Kalabis, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti podniku s využitím ekonomických ukazatelů a časových řad. Nejprve pomocí počítačového systému Maple byla vytvořena uživatelsky dobře obslužná aplikace – maplet, pro ...
 • Analýza vývoje výkonnosti stavebních podniků 

  Schäfer, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním tří firem (BAK stavební společnost a.s., SMP CZ a.s. a Syner s.r.o.) pomocí nástrojů finanční analýzy. V práci budou také vysvětleny pojmy finanční analýzy jako rozdílové a podílové ...
 • Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti 

  Kula, Radomír
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti pomocí poměrových ukazatelů, časových řad poměrových ukazatelů a užitím matematického softwaru Maple. Z výsledků analýzy a výstupů v softwaru Maple je hodnocen ...
 • Aplikace pro výpočet, modelování a analýzu poměrových ukazatelů firmy 

  Resler, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje vývoji aplikace pro výpočet, grafické zobrazení a analýzu poměrových ukazatelů firmy. Aplikace je vyvinutá v jazyce Python s využitím grafického prostředí Kivy. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Aplikace vybraných kvantitativních metod při finanční analýze společnosti provozující prodejnu a e-shop 

  Zlevor, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti za použití principů finanční analýzy a vybraných kvantitativních metod. Výchozími zdroji potřebných dat jsou především veřejně dostupné účetní výkazy ...