Now showing items 1-19 of 37

 • Akciové Investice do evropských pojišťoven 

  Holánek, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na strategii výběru nejvhodnější akcie evropské pojišťovny do portfolia fondu kvalifikovaných investorů. Popisuje, jakým způsobem lze k tomuto výběru přistupovat, srovnává jednotlivé pojišťovny ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, ...
 • Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů 

  Křižka, Adam
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové ...
 • Modelování individuálních investičních rizik 

  Freml, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování individuálních investičních rizik. První část je věnována přiblížení základních pojmů v oblasti investičních rizik, aktiv, portfolia a jeho složek. Představeny jsou základní ...
 • Nástroje finančního trhu - cenné papíry 

  Skořepa, Pavel
  Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě ...
 • Návrh a optimalizace portfolia soukromého investora 

  Lády, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na návrh portfolia z investičních instrumentů a tvorbu dotazníku pro určení rizikového profilu soukromého investora. Kromě základní investiční teorie popisuje stručně charakteristiky a parametry ...
 • Návrh doporučení pro rozšíření investičního portfolia. 

  Hruška, Vojtěch
  Tato práce se zabývá formováním doporučení pro rozšíření investičního portfolia podílového fondu. Cílem je vybrat perspektivně se vyvíjející firmy z odvětví, na které je zaměřena investice fondu a za pomoci ekonomických ...
 • Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na akcie Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů 

  Kminiak, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tří variant portfolií pro fond kvalifikovaných investorů působícího v České republice, které se zaměřují na investici do akcií Exchange Traded Funds investujících do drahých kovů.
 • Návrh investičního portfolia korporátních akcií evropských společností z oblasti IT 

  Janík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou investic do korporátních akcií z pohledu jejich fundamentální analýzy. Analyzuje minulý a hodnotí předpokládaný budoucí vývoj externího a interního prostředí vybraných společností z ...
 • Návrh investičního portfolia technologických společností pro hedgeový fond 

  Rotkovský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem investičního portfolia pro hedgeový fond, který je zaměřen na investice do technologických společností. Výběr jednotlivých společností je založen na základě fundamentální analýzy a statutu ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Kamená, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá navržením marketingové strategie pro společnost Philip Morris ČR, a.s.. Trh tabákových výrobků se v posledních letech potýká s regulací a růstem spotřební daně. Strategie je navržena s ohledem ...
 • Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Králík, Patrik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu akciových společností spotřebitelského sektoru necyklického zboží a služeb. Teoretická část se zabývá fondem kvalifikovaných investorů, popisuje akcie a pojmy spojené ...
 • Návrh na vytvoření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Derner, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu největších amerických technologických společností. Teoretická část popisuje teoreticko-právní aspekty fungování fondů kvalifikovaných investorů a metody finanční analýzy ...
 • Optimalizace investičního portfolia v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Hrachovec, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce „Optimalizace podnikového portfolia“ je charakterizovat proces a odlišnosti při jednotlivých možnostech investování. Cílem této práce je navrhnout optimální investici pro určitý ekonomický subjekt, ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

  Řezníček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...
 • Optimalizace portfolia drobného investora 

  Rechlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem portfolia cenných papírů drobného českého soukromého investora. Portfolio je sestaveno z akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha s předpokládaným investičním horizontem čtyři ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu 

  Semela, Patrik
  Tato bakalářská práce „Portfolio cenných papírů na českém kapitálovém trhu“ se zabývá výběrem akcií do portfolia s využitím fundamentální a technické analýzy. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky kapitálového a ...