Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza porúch rekonštrukcie hlineného domu 

  Hollý, Ján; Jurigová, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Analýza porúch rekonštrukcie hlineného domu
 • Aplikace dlouhodobého sledování stavebního stavu pro účely hodnocení stávajících zděných železničních obloukových mostů 

  Kůrka, Jan
  Práce vychází z aktuálních požadavků na vytvoření standardního postupu při hodnocení stávajících zděných železničních klenutých mostů na základě dlouhodobého sledování jejich stavebního stavu. Hodnocení mostu je součástí ...
 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Diagnostika poruch rotoru asynchronních motorů 

  Bednařík, Václav
  Tato bakalářská práce je soustředěna na poruchy asynchronních motorů. V obecném pojetí na mechanické a elektrické a jejich vliv na motor. Dále na zkoušky, které se u asynchronních motorů provádějí za účelem odhalení poruch ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu u obce Bílčice. Cílem je provést prohlídku mostu, popsat poruchy a jejich příčiny, navrhnout a vyhodnotit diagnostické metody k získání potřebných ...
 • Nízkokapacitní vozovky 

  Kučera, Vlastimil
  Práce se zabývá problematikou nízkokapacitních vozovek a podává základní informace pro jejich navrhování. Celosvětově tvoří velkou část nízkokapacitních komunikací vozovky s nestmeleným krytem, zatímco v České republice s ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově 

  Karásek, Jakub
  V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. ...
 • Problematika odolnosti hydroizolačních systémů plochých střech 

  Kerekanič, Robin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odolnosti hydroizolačních systémů plochých střech s použitím asfaltových pásů. Navrhuje alternativní metody testování přídržnosti těchto hydroizolací na skladbě s klasickým ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Příčiny poruch a selhání LED při provozu 

  Doležal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu vzniku světla v LED světelných zdrojích. V textu nalezneme princip funkce LED, historii, možnosti regulace jasu, napájení a různé typy konstrukcí. Jsou zde popsány fotometrické ...
 • Příprava a realizace stavebně technického průzkumu objektu 

  Richterová, Dominika
  V první části se tato bakalářská práce věnuje zejména teoretickému popisu metod užívaných v diagnostice stavebních konstrukcí, jak už těm současným, tak dříve používaným. Kromě popisu a seznámení s těmito metodami je zde ...
 • Software pro evidenci poruchových stavů 

  Menšík, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Haloun, Jan
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a jejich praktickou aplikací. V teoretické části jsou popsány metody dnes používané při diagnostice železobetonových ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Haloun, Jan
  Tato diplomová práce ve své první části pojednává o současných i minulých metodách používaných při stavebně technických průzkumech. Teoretická část je věnována popisu provádění jednotlivých zkušebních metod a jejich ...
 • Studie vlivu úprav konstrukce panelové budovy 

  Malý, David
  Tato práce se zabývá vlivem úprav nosné konstrukce panelové budovy. Jedná se o typ B70/R, pro který byla sehnána potřebná projektová dokumentace. Statická analýza byla provedena ve výpočtovém programu ANSYS. Bylo vytvořeno ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Kopeček, Marián
  Bakalářská práce se zabývá teorií údržby, spolehlivostí a vlivem údržby na ni. Na konci je problematika objasněna na konkrétním technickém systému.
 • Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření 

  Orság, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími poruchami pístních kroužků. První část práce je zaměřena na konstrukční provedení pístních kroužku a na zatížení, která na ně působí. Druhá část práce představuje jednotlivé ...
 • Zobecnění kontrolních postupů při znaleckém posuzování stavu a porušení objektů při ražbě tunelu 

  Kostka, Rostislav (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
  Při ražbě Královopolského tunelu pod ulicemi Dobrovského a Veleslavínova v Brně v období roku 2001–2007 docházelo k poruchám na domech stávající zástavby. Během ražby i po ní byly sledovány poruchy a měřeny deformace a ...