Now showing items 1-19 of 19

 • Monolitická nádrž ČOV 

  Strnad, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením monolitické betonové čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodových a vnitřních stěn, a stropní desky. Dále pak vypracováním ...
 • Montovaná hala s administrativní budovou 

  Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých ...
 • Montovaná konstrukce haly 

  Bartosch, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem vybraných částí montované železobetonové haly s administrativní vestavbou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby a výkresů tvaru a výztuže ...
 • Montovaná železobetonová konstrukce výrobní haly s administrativou 

  Sitta, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit vybrané prvky montované železobetonové výrobní haly s administrativou, a to na mezní stav únosnosti dle platných norem. Specifikem výrobní haly je pojízdný mostový jeřáb s ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Januš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí s FRP výztuží. Je zde zpracován postup návrhu průřezu s FRP výztuží namáhaného ohybovým momentem a posouvající silou na mezní stav únosnosti podle daných norem a směrnic. Při ...
 • Nádrž ČOV 

  Lidmila, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, ...
 • Návrh a posouzení bodově podepřené stropní konstrukce 

  Krejčová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové, lokálně podepřené stropní desky parkoviště a nájezdové rampy, vypracováním výkresu tvaru a výztuže řešené konstrukce. Součástí práce je i teoretická část ...
 • Návrh betonových konstrukcí vyztužených nekovovou FRP výztuží 

  Golisová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených nekovovou FRP výztuží se zaměřením na řešení únosnosti v protlačení. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část začíná s ...
 • Návrh podzemních garáží pod obytnou budovou 

  Císařová, Kateřina
  Stěžejním tématem této bakalářské práce je posouzení a návrh vybraných železobetonových prvků konstrukce podzemních garáží administrativní budovy, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle EC2: Navrhování ...
 • Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení. 

  Dobeš, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného pro hydraulické lisy. Teoretický základ pro výpočet je uveden v první části této práce. V druhé části je proveden výpočet konkrétní úlohy formulované v ...
 • Porovnání návrhů monolitické konstrukce bez a se zohledněním postupu výstavby. 

  Vlach, Jakub
  Cílem diplomové práce je navrhnout a staticky posoudit třípodlažní železobetonovou konstrukci. Pro statickou analýzu nosné konstrukce byl použit výpočetní program na bázi MKP SCIA – Engineer 2013 – studentská verze. Ve ...
 • Prostorově zalomená stropní deska 

  Maršalová, Jiřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prostorově zalomené železobetonové desky rodinného domu a točitého schodiště. Železobetonová deska nesymetrického tvaru, vyztužená v obou směrech, tvoří stropní konstrukci suterénu a je ...
 • Rekonstrukce mostu v Ledči nad Sázavou 

  Lidmila, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí starého trámového mostu v Ledči nad Sázavou. Byly vypracovány tři varianty rekonstrukce. K jedné z nich, zesílení dodatečným předpětím, byl vypracován detailní statický výpočet. ...
 • Rovinné rámy a zakřivené pruty. Studie významnosti vlivu normálné a posouvající síly na deformaci střednice 

  Donát, Martin
  Cílem této práce je posoudit významnost vlivů jednotlivých výsledných vnitřních účinků (dále jen VVÚ) na deformaci střednice prutů a rovinných rámů. V demonstračních příkladech analyzujeme významnosti vlivů jednotlivých ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Macháček, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP ...
 • Železobetonová aktivační nádrž 

  Vlach, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh a statické posouzení prvků otevřené, zapuštěné aktivační nádrže čističky odpadních vod, zejména posouzení základové desky a obvodových stěn. Na základě posudků je vypracována výkresová ...
 • Železobetonová nosná konstrukce obchodního domu 

  Kovalíková, Mária
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh a posouzení železobetonové stropní desky obchodního domu, zejména na ohyb a protlačení, dále se zabývá návrhem konzolového trámu. Vstupní hodnoty vnitřních sil vycházejí z výpočetního ...
 • Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce 

  Košík, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh a statický výpočet vybraných prvků montované skladovací haly. Zpracování výkresu základů, skladby dílců a pro každý navržený prvek výkres tvaru a výztuže. Jedná se o jednopodlažní halu, kde ...