Now showing items 1-10 of 10

 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Hodnocení stavu Ochozského potoka 

  Vaculíková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením Ochozského potoka v obci Březina v Moravském krasu. Byl proveden průzkum terénu a okolí potoka. Také byly získány informace z Obecního úřadu obce Březina týkající se technických úprav ...
 • Most přes potok Hluchová - stavebně technologický projekt 

  Trochta, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu mostu SO210 přes potok Hluchová na silnici I/11. Most je navržen jako železobetonový, dodatečně předpjatý o délce 70m. Práce byla zpracována v rozsahu zadání DP.
 • Možnosti revitalizace potoka v intravilánu města 

  Zouhar, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti revitalizace potoka a jeho přilehlého území v biocentru „Na Loukách“ v Mokré Hoře. V práci je popsán současný stav a vývoj využití území. V zájmovém území se nachází soutok tří potoků. ...
 • Návrh revitalizace části Knínického potoka 

  Vyplel, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na návrh soustavné revitalizační úpravy vybraného úseku toku Knínický potok v katastrálním území Veverské Knínice. Jedná se o napřímené, příliš zahloubené koryto z důvodu technických úprav v ...
 • Polyfunkční dům Mlýnská, Brno 

  Pelčák, Vlastimil
  Na základě mnou navržené architektonické studie v třetím ročníku bakalářského studijního programu je zpracovaná následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do dalších navazujících stupňů projektové dokumentace. ...
 • Posouzení kapacity koryta Vraženského potoka v úseku km 2,0 až km 4,0 

  Hrabovský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity Vraženského potoka v intravilánu obce Vražné. Řešený úsek se nachází v úseku ř. km 2,000-4,000. Jedná se o přirozenou meandrující vodoteč. V práci je posouzena kapacita koryta ...
 • Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči 

  Vacek, Jiří
  Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, ...
 • Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín 

  Fučíková, Jana
  Záměrem diplomové práce je nové využití bývalého zemědělského družstva a přilehlého okolí. Řešené území se nachází v městské části Brno-Žebětín a spadá mezi areály brownfields města Brna. Cílem urbanistického návrhu bylo ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice 

  Smolinka, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření cyklostezky a potoka Lubě v katastrálním území Malhostovice mezi obcemi Malhostovice- Skalička. Na začátku měření byla zřízena měřická síť vycházející z ...