Now showing items 1-14 of 14

 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • Identifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristik 

  Tučka, Ondřej
  Práce se zabývá vyhodnocením hydrologických a erozních charakteristik na určeném území, které se nachází v okolí městské části Brno - Líšeň. Dále jsou stanovena místa, kde může dojít k ohrožení intravilánu nebo dopravní ...
 • Možnosti ochrany obce před extravilánovou vodou 

  Skolková, Daniela
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový odtok, a jaké jsou nejčastější metody ...
 • Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha 

  Šmaus, Petr
  Cílem práce bylo navrhnout v zájmové lokalitě adaptační opatření, které by eliminovalo klimatické sucho. Dále byla v práci u navržených adaptačních opatření posouzena jejich účinnost a provedeno zhodnocení nad jejich ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Burešová, Erika
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá problematikou povrchového odtoku, jeho stanovení, důsledků a opatření pro zmírnění jeho negativních dopadů. Okrajově je v první části zpracována vodní ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Hyžák, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a jeho následným vlivem na situaci v zasažených územích. Řeší také technická opatření navržená v povodí ovlivňující povrchový odtok. Rozsah práce se ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Matějková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatřením proti tomuto jevu. Je zde vysvětleno, co to povrchový odtok je a jaké jsou nejčastější metody na ochranu půdy proti povrchovému odtoku a tím ...
 • Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou 

  Jauernig, Jan
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány ...
 • Srovnání účinků deště na starém a novém simulátoru dešťů 

  Banzetová, Diana
  Diplomová práce se zabývá modelováním deště v laboratorních podmínkách za pomoci simulátoru dešťů, vyvinutým na VUT v Brně. Výsledky měření jsou srovnávány s naměřenými hodnotami na původní instalaci simulátoru deště ...
 • Stanovení kritických bodů a vyhodnocení stavu jejich přispívajících ploch 

  Řídký, Vojtěch
  Povodně z přívalových dešťů jsou stále častějším problémem a nelze je dopředu předpovídat. Jedinou ochranou proti nim jsou komplexní opatření v ploše povodí. Tato práce je zaměřena na identifikaci kritických bodů a zhodnocení ...
 • Studie společných zařízení 

  Mazáčová, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh společného zařízení v západní části katastrálního území obce Vážany. Návrh protierozního opatření, cestní sítě, krajinných prvků a územní systém ekologické stability.
 • Urbanistická opatření pro efektivní hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích 

  Vacková, Michaela
  Jedním z našich hlavních problémů v prosazování hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do praxe je skutečnost, že jsme ho nepřijali jako mezioborovou záležitost. Měli bychom hledat způsob, jakým HDV zpřístupníme dalším profesím, ...
 • Voda a město 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Naznačení a popis směru, kterým by se mělo ubírat hospodaření s vodou ve městech.
 • Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky 

  Špaček, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí řeky Fryšávky. Cílem práce je analýza erozního smyvu, identifikace kritických bodů a profilů, určení jejich charakteristik a celkové zhodnocení ...