Now showing items 1-11 of 11

 • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa
  Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...
 • Evaluation of Harmonics Impact on Digital Relays 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa; Toman, Petr (MDPI, 2018-04-11)
  This paper presents the concept of the impact of harmonic distortion on a digital protection relay. The aim is to verify and determine the reasons of a mal-trip or failure to trip the protection relays; the suggested ...
 • Model zátěže 

  Lašo, Matej
  Diplomová práca sa zoberá problematikou kvality elektrickej energie a modelovania záťaže. V práci je popísaná a vysvetlená problematika kvality elektrickej energie, princípu tvorenia modelu záťaže a jednotlivé typy záťaží ...
 • Návrh koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti 

  Popek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem koncepce kompenzace jalového výkonu v průmyslové síti. Cílem je navrhnout kompenzační zařízení tak, aby účiník odebírané energie byl v mezích požadovaných distributorem elektrické energie. ...
 • Odolnost spotřebičů na krátkodobé poklesy a výpadky napětí 

  Bok, Jaromír
  Disertační práce je věnována problematice poklesů a krátkodobých přerušení napětí, souhrnně označovaných jako události na napětí, vyskytujících se v el. sítích a jejich vlivu na připojené el. spotřebiče, přičemž se výhradně ...
 • Podpora distribuční soustavy řízením výkonu bateriových systémů a nabíjecích systémů pro elektromobily 

  Rodionov, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá podporou DS NN řízením výkonu nabíjecích systémů pro EV a bateriové úložiště. Práce obsahuje přehled o DS České republiky, prostředcích pro regulaci napětí a o existujícím legislativním stavu při ...
 • Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami 

  Klusáček, Jan
  Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně ...
 • Systém pro měření kvality elektrické energie 

  Valenta, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou měření kvality elektrické energie. Budou rozebrány parametry, dle kterých se kvalita hodnotí, dále budou popsány systémy dálkového sběru dat a s nimi spojené technologie přenosu. V dnešní ...
 • Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie 

  Kružík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá připojováním rozptýlených zdrojů do elektrické sítě a jejich vlivem na kvalitu elektrické energie. Cílem práce je sestavit jednoduchý dynamický model větrné elektrárny a model jednoduché sítě. ...
 • Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie 

  Bartko, Jan
  Tato práce se zabývá vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie. Cílem práce bylo pomocí modelu konkrétní sítě vyhodnotit vliv těchto zdrojů při velkém zastoupení v energetickém mixu. První část práce byla ...
 • Vyhodnocení a porovnání změn kvality elektrické energie z více měřených bodů 

  Koštialik, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom kvality elektrickej energie na nízkom napätí. V práci je vytvorený testovací model dát, ktorý dokáže automaticky vyhodnotiť stav kvality elektrickej energie z pohľadu vyšších ...