Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Předmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je ...
 • Analýza rizik a návrh zabezpečení pro testbed Průmyslu 4.0 

  Kroulík, Matěj
  Tato práce se zabývá požadavky na zajištění bezpečnosti strojního zařízení s ohledem na platné bezpečnostní normy. Zaměřuje se na normy EN ISO 12100 a EN ISO 13849-1. Dále práce obsahuje přehled v průmyslu využívaných ...
 • Analýza robotických stavebnic 

  Šemora, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vícekriteriální analýzou a popisem robotických stavebnic z hlediska možnosti využití pro přípravu žáků základních a středních škol k odbornému studiu robotiky.
 • BIM a oceňování staveb 

  Pavka, Filip
  Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza možných přístupů k oceňování stavebních konstrukcí a prvků při použití softwarů podporujících informační modelování staveb, konkrétně software Revit. Úvodní, teoretická část ...
 • Inovace v Evropské unii ve vazbě na výdaje na vědu a výzkum 

  Záklasník, Martin (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Záměr: Záměrem tohoto textu je porovnání výdajů jednotlivých státu Evropské unie do vědy a výzkumu, které úzce souvisí s navazujícím tématem průmyslu 4.0. Metodologie: analýza Eurostatu a European Innovation Scoreboard. ...
 • IoT zařízení v Průmyslu 4.0 

  Fara, Michael
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma internet věcí a jeho využití v průmyslu 4.0 a jiných oblastech. První část práce je zaměřena na historii internetu věcí, druhy přenosu dat, zabezpečení a bezpečnost používaných ...
 • Monitorování výrobní přesnosti 

  Jelínek, Adam
  Předložená závěrečná práce se zabývá implementací cloudových systémů pro monitorování a zvyšování výrobní přesnosti CNC výrobních strojů v kontextu průmyslu 4.0. Byla vytvořena demonstrační aplikace běžící v cloudu MindSphere ...
 • Možnosti propojení cenových soustav a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Stěžejním tématem této práce je analýza možností propojení cenových soustav pro tvorbu stavebních rozpočtů a software pro technické kreslení, ve kterých se vytváří modely BIM, za účelem dosažení automatizace oceňování BIM ...
 • Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Hampl, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Virtuální dvojče robotické buňky FANUC 

  Průdek, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu čelistí pro gripper firmy SCHUNK, čelisti byly vytvořeny pro čtyři dodané modely. Vytvoření simulace s těmito modely, kde dojde k přesunu daného modelu z jedné strany na ...
 • Virtuální továrna za pomoci metod matematického modelování 

  Svoboda, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problémů v moderním odvětví Industry 4.0. Hlavní část práce se věnuje návrhu a vlastní implementaci diskrétního simulačního modelu vycházejícího z teorie front, který bude využit k heuristické ...
 • Využití bezdrátového systému GTI pro diagnostiku vysokorychlostních vřeten 

  Škrobánek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o technické diagnostice a jejím místě v systémech údržby strojů. Především se zaměřuje na vibrační diagnostiku. V teoretické části této práce jsou charakterizovány základní metody a postupy ...
 • Využití Denavit Hartenbergovy transformace pro simulaci pohybu průmyslového robotu 

  Slezák, Miroslav
  Tato práce se zabývá seznámením s pojmem virtuální dvojče a využití Denavit Hartenbergovy transformace při simulaci trajektorie a pohybu robotu. V první části je rešeršní popis, co je to virtuální dvojče, jaké druhy existují ...
 • Využití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu 

  Ochotný, Aleš
  Bakalářské práce se věnuje problematice aktuálně probíhající čtvrté průmyslové revoluce a jejímu dopadu na automobilový průmysl. Tato rešerše také mapuje nové technologie použitelné pro zvýšení efektivity výroby automobilů. ...
 • Využití metod umělé inteligence v diagnostice technických soutav 

  Kotas, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používanými metodami umělé inteligence v diagnostiky technických soustav. První část práce je věnována rešerši používaných metod v oblasti diagnostiky technických soustav. V druhé ...