Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza motivace a návrh motivačního programu ve společnosti Stuha a.s. 

  Danč, Radek
  Bakalářská práce je spjata s analýzou motivace a návrhem motivačního programu pro firmu STUHA a.s., který především vychází z dotazníkového šetření a z analýzy trhu práce. Pozornost je především věnována k zjištění potřeb ...
 • Bezpečnost a hygiena práce ve výstavbě 

  Procházka, Václav
  Cílem diplomové práce je představit problematiku hygieny a bezpečnosti práce ve stavebnictví. V teoretické části je v první části vysvětlena problematika bezpečnosti práce a ve druhé části problematika hygieny práce. ...
 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Ergonomický audit na vysoké škole 

  Kazarian, Anna
  Diplomová práce se zabývá ergonomickým auditem pracoviště a pracovního prostředí na vysoké škole. Na začátku práce jsou rozebrány faktory, které působí na studenty a vědeckovýzkumné pracovníky, se zaměřením na jejich vliv ...
 • Facility management jako podpora pro uživatele budov 

  Krůta, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá facility managementem – podpůrnými činnostmi pro uživatele budov. Teoretická část popisuje význam a cíle facility managementu, procesy, které zahrnuje a jeho vývoj ve světě i České Republice. ...
 • Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Robeová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Teoretická část pojednává o teorii pracovní motivace a faktorech spokojenosti ...
 • Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera 

  Toman, Petr
  Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji ...
 • Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru 

  Hradil, David
  Práce s názvem „Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru“ je zaměřena na volbu optimální korozivzdorné oceli pro dané zařízení, v našem případě vyvíječe čisté páry. V práci jsou uvedeny hlavní mechanismy a ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Lahučký, Jakub
  Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Motivace a stimulace 

  Hulewiczová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je analýza a zhodnocení pracovního prostředí (pracovní spokojenosti) v souvislosti s motivací a stimulací pracovníka ve vybraném podniku. Cílem práce je analyzovat firmu, poukázat na důležitost ...
 • Motivace zaměstnanců a možnosti jejího ovlivňování 

  Koranda, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o významu motivace a možnosti jejího zvyšování na základě znalosti motivačního profilu zaměstnanců. V první, teoretické části jsou uvedeny východiska motivace, definice a základní pojmy. Druhá, ...
 • Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních ...
 • Návrh marketingové strategie pro poradenství v oblasti organizační ergonomie 

  Viktorinová, Iva
  Tato bakalářská práce je věnována podpoře rozvinutí oboru organizační ergonomie do podvědomí firem. V teoretické části bude vysvětleno, co znamená pojem organizační ergonomie a jaké druhy marketingových strategií se dají ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury ve společnosti 

  Lukeš, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firemní kultury společnosti a následně návrhy na zlepšení. Byla provedena analýza formou dotazníkového šetření. Výsledky provedeného průzkumu jsou základem pro ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Hrdličková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá pracovními podmínkami v podniku. Především je zaměřená na pracovní prostředí, hodnocení, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Návrh na zlepšení pracovních podmínek je zpracován pro firmu SMC Industrial ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Dvořák, Milan
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze současného stavu motivačního systému v podniku Gaudlitz Precision s. r. o. V druhé části se potom zaměřuje na návrh zlepšení konceptu motivačního systému daného podniku. Tento návrh ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Tvrdý, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn konceptu motivace v daném podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy související s motivací a odměňováním pracovníků. V analytické části je popsán současný stav podniku ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Fialová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny některé činnosti související s řízením lidských zdrojů a také pojmy související s motivací ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve zvoleném podniku 

  Páleník, Ondřej
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný motivační systém vybrané společnosti, především v oblastech motivace a odměňování jejích zaměstnanců. Důležitou částí je pak navrhnutí změn k jejímu zefektivnění, ...