Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza motivace zaměstnanců a návrhy stimulačních nástrojů 

  Plíšková, Pavla
  Předmětem diplomové práce je vliv motivace a stimulace v podniku na pracovní výkon zaměstnanců. Vymezuje pojmy motivace a stimulace, určuje motivační zdroje a stimulační prostředky v podniku. Analyzuje situaci v podniku ...
 • Formy a metody motivace ve stavebnictví 

  Kočí, Zdeněk
  Tato diplomová práce na téma „ Formy a metody motivace ve stavebnictví“, je zaměřena na spokojenost a motivovanost zaměstnanců firmy UNISTAV a.s. V teoretické části se zabývám nejvýznamnějšími a všeobecně uznávanými teoriemi ...
 • Hodnocení a rozvoj zaměstnanců ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. 

  Zelenková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením zaměstnanců a jejich osobním rozvojem ve společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. Na základě dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti je vyhodnocena dosavadní situace této součásti ...
 • Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace ve společnosti Bellucci, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení a motivaci pracovníků a následný vliv na jejich pracovní výkon v konkrétní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty teoretické přístupy k hodnocení a motivaci ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Ivanov, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Motivace a stimulace podnikatele“ je zkoumání motivace podnikatelů v konkrétní společnosti a vytvoření návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je zaměřena na ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Janošík, Martin
  Předmětem diplomové práce je motivace a stimulace podnikatelů a vlivů na jejich pracovní výkon. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace a stimulace, zdroje motivace, dále pak různé stimulační prostředky, které ...
 • Motivační systém podniku 

  Jirátková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce „Motivační systém podniku“ je analýza motivačního systému společnosti Královopolská, a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy motivace, motivačních ...
 • Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci 

  Jurová, Jitka
  Předmětem diplomové práce "Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci" je pomocí znalosti základních teorií motivace lidského chování analyzovat různé faktory, které svým způsobem působí ...
 • Návrh motivačního systému 

  Kroupová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí opatření, která napomůžou zlepšit dosavadní motivační systém konkrétní společnosti. Návrhy byly sestaveny na základě analýz současného stavu a jsou určeny pro odstranění nedostatků, ...
 • Návrh na zlepšení systému hodnocení zaměstnanců ve strojírenské firmě 

  Hořáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení zaměstnanců. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti hodnocení. Na základě literárního průzkumu analyzuje a následně zhodnocuje ...
 • Návrh na změnu přístupu managementu k pracovníkům na výrobním pracovišti 

  Machalová, Šárka
  Bakalářská práce analyzuje management a řízení pracovního výkonu firmy „XY, a.s.”. Po představení společnosti jsou v teoretické části vysvětleny pojmy v oblasti managementu, stylů řízení, manažerských funkcí, výkonů ...
 • Návrh na změnu systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Svobodová, Pavla
  Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců je součásti řízení lidských zdrojů v rozvíjejících se společnostech. Cílem této diplomové práce je analyzovat současný systém hodnocení a odměňování zaměstnanců firmy KELLER – ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Šlosárková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem hodnocení pracovníků a následným možným způsobem jejich odměňování. Práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti hodnocení a odměňování ...
 • Návrh systému hodnocení pracovníků 

  Němec, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s hodnocením pracovníků ve společnosti. Obsahuje návrh takové systému hodnocení, jehož respektování povede ke zlepšení výkonnosti jedinců, týmů, potažmo celé společnosti, ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

  Míšková, Petra
  Diplomová práce „Návrh systému hodnocení zaměstnanců“ se zabývá návrhem hodnocení pracovníků včetně vazby na odměňování a rozvoj pracovníků. Systém hodnocení a odměňování je velice účinný motivační faktor, a proto musí být ...
 • Návrh změn v systému benefitů ve vybraném podniku 

  Pechová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem benefitů ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První zmiňovaná část pojednává o primárním pojetí týkající se ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Halačková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na shrnutí základních teoretických pojmů týkajících se hodnocení a odměňování pracovníků. ...
 • Systém odměňování v podniku 

  Žejšková, Kristýna
  Předmět diplomové práce „Systém odměňování v podniku“ analyzuje současný stav odměn a benefitů ve společnosti MARS Svratka, a.s. jako součást systému odměňování. Dále definuje jejich úlohu, smysl a navrhuje možná opatření ...