Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace pro implementaci morfologických operací v digitálních obrazech 

  Kečkéš, Miroslav
  Táto práca sa zabýva implementáciou základných morfologických operácií v binárnych a šedo-tónových digitálnych obrazoch. Čiastočne sa venuje vyplňovaniu oblastí a prahovaniu, ako základnej metóde segmentácie. Práca je ...
 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • Hledání objektu ve snímcích 

  Motlík, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením vyhľadávania jednoduchých objektov v obraze. Cieľom bolo vytvoriť program schopný vyhľadávať jednoduché objekty v čiernobielych snímkoch. Postupne sú opísané jednotlivé kroky ...
 • Komprese EKG signálů 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kompresiou EKG signálov s použitím vlnkovej transformácie a prúdového kódovania. V práci je popísaný princíp elektrokardiografie, kompresné metódy, vlnková transformácia a prúdové kódovanie. ...
 • Metody ditheringu obrazu 

  Škvarenina, Ľubomír
  Bákalárska práca sa zaoberá problematikou ditheringu obrazu. Cieľom práce je zosumarizovať bežné i moderné metódy rozpytlovania obrazu vrátane všetkých ich derivátov. Úvodná časť tejto práce vysvetlí dôležité pojmy, ktoré ...
 • Potlačení aditivního šumu 

  Tuka, Marián
  Táto práca sa zaoberá teoretickým rozborom a aplikáciou metód vhodných pre potlačovanie šumu z meraného signálu za použitia programovacieho prostredia LabVIEW. Prvá skupina metód sa zaoberá často používanými filtrami FIR ...
 • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

  T.Kovács, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou v mikroskopických obrazoch z rastlinných preparátov. Popisuje význam histogramu pre získavanie informácií o obrázku, využitie vlnkovej transformácie na predspracovanie obrazu. Rozdeľuje ...
 • Vizuální kontrola 

  Lancz, Michal
  Táto semestrálna práca sa zaoberá problematikou vizuálnej kontroly. Ako kontrolované objekty sú zvolené ihly. V práci sú popísané základné poznatky k téme počítačového videnia. V prvej časti sú rozpísané metódy spracovania ...
 • Vizuální kontrola 

  Lancz, Michal
  Táto semestrálna práca sa zaoberá problematikou vizuálnej kontroly. Ako kontrolované objekty sú zvolené ihly. V práci sú popísané základné poznatky k téme počítačového videnia. V prvej časti sú rozpísané metódy spracovania ...
 • Využití optimalizačních metod pro segmentaci MRI dat 

  Olešová, Kristína
  Práca sa zaoberá segmentáciou mozgových tkanív z MRI obrazových dát a jej implementáciou v programe MATLAB. Je popísaná problematika rôznych segmentačných techník a najmä prístup k segmentácii ako optimalizačnému problému. ...
 • Výběr vhodného prahovacího algoritmu pro detektor srdečních buněk 

  Kojan, Martin
  Cieľom tejto práce je realizácia detektoru kontrakcie srdcových buniek v programe LabView. Zameriava sa na problematiku prahovania obrazu, návrh a realizáciu prahovacích algoritmov a ich následnú implementáciu do detektora.
 • Zvýrazňování statických obrazů pomocí vlnkové transformace 

  Candrák, Matúš
  Pri tomografickom a ultrazvukovom spracovaní signálov je vnášaný do spracovania šum. Bakalárska práca sa zaoberá zvýrazňovaním statických obrazov, pomocou odšumovania za použitia waveletovej transformácie a detekcie hrán ...