Now showing items 1-20 of 32

 • Agent pro kurzové sázení 

  Bělohlávek, Jiří
  Tato práce vysvětluje návrh a implementaci agenta pro podporu kurzového sázení. Nechybí ani teoretické pozadí o online kurzovém sázení, pravděpodobnosti a statistice. V části dolování dat je nastíněn princip dolování dat ...
 • Algoritmy pro umělou inteligenci 

  Petrželka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy používanými v oblasti umělé inteligence, konkrétně se jedná o algoritmy popsané v knize Artificial Inteligence: A Modern Approach autorů Russela a Norviga a jejich implementaci v ...
 • ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Krejza, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má ...
 • Analýza ekonomických rizik investičního projektu 

  Malý, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického rizika investora v rámci předprojektové přípravy investičního projektu, jejím hodnocením a případnými vhodnými návrhy opatření ke snížení rizika. Správnému rozhodnutí o ...
 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Aplikace Bayesovských sítí 

  Chaloupka, David
  Tato diplomová práce se zabývá možnými aplikacemi Bayesovských sítí. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii pravděpodobnosti a později na úrovni matematiky vysvětluje samotnou teorii Bayesovských sítí, přístupy k inferenci ...
 • Efektivní generátor náhodných čísel v nízko-výkonových zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce řeší problém generování náhodných čísel na nízko-výkonových zařízeních. Autor popisuje možné způsoby generování a implementuje vybrané generátory (pseudo)náhodných čísel na zařízení MSP430F5438A. 4 generátory ...
 • Hodnocení rizikových procesů 

  Jakab, Robert
  První část práce se zabývá technologií Oracle. Jsou zde zmíněny jednotlivé jazyky, kterými se s daty pracuje a jednotlivé datové typy. Je zde také vysvětlen způsob, jakým jsou data v databázi uložena. Dále jsem popsal ...
 • Implementace statistické metody KDE+ 

  Svoboda, Tomáš
  V rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní ...
 • Matematický model výskytu závad na vybraných stanicích montážní linky motorů 

  Ministr, Martin
  Ve všech odvětvích strojírenského průmyslu jsou důležité složky kvality a zmetkovitosti výroby. Na jejich zlepšení je mnoho účinných nástrojů, a jeden z nich je i popisná statistika. Popisná statistika má mnoho použitelných ...
 • Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete 

  Kaděrová, Jana
  Cílem předložené práce bylo experimentální studium mnohovláknitých svazů z alkalicky odolného skla, které se používají k výrobě textilně vyztuženého betonu. V rámci laboratorního testu byla zjišťována odezva na tahové ...
 • Návrh na implementaci metodiky rozhodovacího stromu při investičním rozhodování ve firmě 

  Krejčířová, Magda
  Předmětem této diplomové práce je využití metodiky rozhodovacích stromů při investičním rozhodování ve společnost EXPECT-IT, s.r.o. Použití navrhovaného rozhodovacího modelu umožňuje vybrat nejlepší řešení z dostupných ...
 • Nezapomínejme na černé labutě 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Soudní inženýrství je průnikem systémového a znalostního inženýrství, v němž se uplatňují poznatky z celé řady různých vědních oborů, kam patří i rizikové inženýrství. Aby mohlo být riziko včas identifikováno, analyzováno ...
 • Porovnání účinnosti návrhů experimentů pro statistickou analýzu úloh s náhodnými vstupy 

  Martinásková, Magdalena
  V práci jsou představeny metody a kritéria pro tvorbu a optimalizaci návrhů počítačových experimentů. Jejich kombinací byly s použitím jádra programu Freet vytvořeny optimalizované návrhy. Vhodnost těchto návrhů pro ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ryšánek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému za účelem odhalení jeho nedostatků a návrhu jejich odstranění. Aplikací zvolených metod zjišťuje nedostatky bezpečnostní politiky systému, ...
 • Posouzení železobetonového prvku použitím pravděpodobnostního přístupu 

  Sigmund, Václav
  Diplomová práce se zabývá posouzením železobetonového prvku pomocí plně pravděpodobnostního přístupu a jeho porovnáním s metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. Tento přístup posouzení mezního stavu únosnosti bude ...
 • Posuzování významnosti procesních a energetických zařízení 

  Horsák, Jan
  Předložená závěrečná práce se zabývá popisem a aplikací metodiky určování návrhových rezerv u procesních a energetických zařízení na základě vyhodnocování jejich významnosti pro provoz. Předmětná metodika je teoreticky ...
 • Pravděpodobnostní diskrétní model porušování betonu 

  Kaděrová, Jana
  Dizertační práce představuje výsledky numerické studie provedené s pomocí 3D diskrétního mezo–úrovňového mřížkově–částicového (lattice–particle) modelu betonu. Již existující model byl rozšířen o prostorovou variabilitu ...
 • Pravděpodobnostní lokalizace mobilního robota 

  Kopečný, Tomáš
  Řízení pohybu, navigace a orientace robota v prostoru jsou problémy spjaté s vývojem mnoha robotů. Tato práce se zabývá především lokalizací ve smyslu orientace robota v prostoru, nicméně ani ostatní aspekty nejsou opomenuty. ...
 • Reliability Analysis of Thin-walled Cylindrical Shells 

  Kala, Zdeněk (De Gruyter Open, 2015-12-31)
  The subject of the article is the verification of the reliability of thin-walled rotationally symmetric cylindrical shells, using probabilistic approaches. Internal forces and stress of the shell are analysed assuming a ...