Now showing items 1-18 of 18

 • Lávka pro pěší přes rychlostní komunikaci 

  Páleník, Petr
  Cílem práce je návrh lávky pro pěší přes rychlostní komunikaci. Lávku tvoří zavěšená konstrukce o šesti polích s rozpětími 9 až 51 m. Hlavní pole jsou zavěšena na pylonu tvaru písmene V. Mostovka je v poli nad komunikací ...
 • Most na silnici II/369 

  Gratza, Jonáš
  Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně ...
 • Most přes Knovízský potok 

  Navrátil, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes Knovízský potok. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o pěti polích. Byly zpracovány tři studie a jedna z nich, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Most přes místní potok 

  Růžička, Antonín
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes místní potok a polní cestu. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta lichoběžníkové bodově podepřené předpjaté desky o třech polích. Ve statickém ...
 • Most přes potok Živný 

  Sekanina, Josef
  Práce se zabývá navržením silničního mostu přes potok Živný, železniční trať a plánovanou silnici II. třídy mezi obcemi Běleč a Husinec. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro podrobnou analýzu vybrána ...
 • Most přes řeku Lomnici 

  Klein, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Byly navrženy tři varianty. Pro podrobné řešení byla zvolena dodatečně předpjatá dvoutrámová konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden na výpočetním ...
 • Most přes údolí potoka Kyselá voda 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes údolí potoka Kyselá voda. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o šesti polích. Byly zpracovány tři studie a druhá, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Nadjezd ulice Hlavní ve Frýdku-Místku 

  Pěkník, Robin
  Předmětem bakalářské práce je návrh nadjezdu ulice Hlavní ve Frýdku-Místku. Hlavní náplni je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byli zpracované dvě studie a druhá varianta s předem předpjatých prefabrikovaných ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Váša, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostu v obci Hladké Životice. Byly vypracovány tři varianty mostních konstrukcí. Pro posouzení byla vybrána varianta předepnuté, deskové, rámové konstrukce mostu o jednom poli. ...
 • Návrh jednopolového trámového mostu 

  Skořepová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Ze tří možných variant je vybrána varianta s dvěma trámy spojených deskou mostovky. Výpočty byly prováděny ručně s kontrolou výpočtů ve Scia Engineer 18.1. Výsledky byly ...
 • Návrh přemostění komunikace 

  Váša, Jiří
  V diplomové práci je řešen návrh dálničního mostu přes silnici II/464 mezi obcemi Butovice-Bílovec. Pro návrh přemostění byly provedeny 4 varianty, ze kterých pro další zpracování byly vybrána varianta lichoběžníkové desky ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Matuška, Vojtěch
  Diplomová práce řeší návrh a porovnání variant monolitické nádrže čistírny odpadních vod ze železobetonu a z předpjatého betonu. Nádrž je obdélníkového půdorysu, podélně dělená na dvě komory. Nádrž není zastřešená a je ...
 • Stavebně technologický projekt demolice a stavby mostu 

  Hofírek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá stržením stávající mostní konstrukce na dálnici D1 z Prahy do Brna, která již nevyhovuje aktuálnímu zatížení a šířkovému uspořádání. Práce se dále zabývá výstavbou nové mostní konstrukce, ...
 • Trámový betonový most 

  Kubelka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu na komunikaci III/1219 přes řeku Lomnici. Byly navrženy 3 studie, přičemž řešenou variantou byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly prováděny ručně a z části v programu ...
 • Trámový most nad místní komunikací 

  Kunčarová, Edita
  Cílem této bakalářské práce je navržení mostu o jednom poli, vedoucí přes místní komunikaci. V rámci práce byly zpracovány tři varianty řešení, přičemž dále byla rozvedena jedna z nich. Konstrukce je navržena a posouzena ...
 • Trámový most přes řeku Lomnici 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Lomnici. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byly zpracovány tři studie a druhá varianta, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná konstrukce ...
 • Trámový most přes řeku Lužnici 

  Vaculíková, Klára
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Lužnici u obce Halámky. Hlavní náplní je návrh a výpočet nosné mostní konstrukce o jednom poli. Byly zpracovány tři varianty, dvoutrámová konstrukce, deskotrámová konstrukce ...
 • Trámový most přes řeku Moravu 

  Pidima, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu o jednom poli na komunikaci II/446 přes řeku Moravu v obci Hanušovice. Byly zpracovány tři studie, z kterých byla vybrána varianta dodatečně předpjatého dvoutrámu. Statický ...