Now showing items 1-16 of 16

 • Automatic Leveling And Loading Platform For Autonomous Production Line 

  Baštán, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The following text aims to familiarize readers with the basic concepts and construction solutions of an autonomous production line using additive production to serve as a data source for research and development of industrial ...
 • Kapacitní plánování v návaznosti na technický stav plynárenského zařízení 

  Smištíková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na proces kapacitního plánování v návaznosti na stav plynárenského zařízení ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Specifikuje problematiku procesu inspekčních činností prováděných ...
 • Management a inženýrství údržby 

  Pšenková, Tereza
  Předmětem mé bakalářské práce „Management a inženýrství údržby“ je seznámení se s teorií údržby a jejím začlenění v podniku. Teoretická část se zaobírá základními pojmy a metodami řízení od údržby po poruše po komplexní ...
 • Návrh diagnostiky obráběcího procesu 

  Wolf, Jonatan
  Práce je zaměřena na online diagnostiku obráběcího procesu. V teoretické části jsou představeny možnosti údržby a diagnostiky obráběcích strojů. Samostatná kapitola je věnována vibrodiagnostice, ve které jsou popsány senzory ...
 • Návrh vylepšení strategie údržby v kontextu Průmyslu 4.0 

  Allinová, Nikoleta
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu vylepšenia stratégie údržby v kontexte Priemyslu 4.0 vo vybranom podniku, konkrétne v prevádzke firmy Subtil v Myjave. V prvej časti práce je rozobraná teória týkajúca sa údržby ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Hvězda, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem části informačního systému v podobě webové aplikace pro společnost Bosch Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a prací s potřebnými daty. Hlavním cílem je navrhnout a naimplementovat ...
 • Prediktivní údržba u automatizovaných montážních strojů 

  Janík, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy dat získaných z automatizovaných montážních strojů a jejich rychlým a přehledným zobrazením ve formátu vhodném pro jednotlivé koncové uživatele. Součástí této práce je také srovnání ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Zahradníček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní metodu TPM používanou ve výrobních firmách k údržbě strojních zařízení. V teoretické části je nejdříve popsána obecně údržba a dále je podrobně rozebrána metoda TPM. Také je zde ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Šulková, Jana
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce s názvom „Princípy údržby metódou TPM“ je oboznámenie sa s teóriou údržby a s jej základným rozdelením. Práca sa podrobnejšie sústreďuje na totálnu produktívnu údržbu, jej vznik, ciele ...
 • Proaktivní systém údržby strojů 

  Semotam, Petr
  Tato práce řeší problematiku proaktivního systému údržby se zaměřením na obráběcí stroje. Jsou zde popsány nejčastější poruchy a nejrozšířenější diagnostické metody obráběcích zařízení. V práci je popsán postup analýzy ...
 • Proaktivní systém údržby strojů 

  Kasalová, Aneta
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě a diagnostice poruchových stavů obráběcích strojů. Je soustředěna na výběr vhodných metod technické diagnostiky stavu obráběcích strojů ve firmě SMC Vyškov. Součástí je návrh systému ...
 • Proaktivní systém údržby strojů ve strojírenské praxi 

  Križanová, Bronislava
  Táto záverečná práca sa zaoberá problematikou proaktívnej údržby obrábacích strojov. Sú tu opísané rôzne systémy údržby, najčastejšie diagnostické metódy a ďalej je vybraná vhodná metóda technickej diagnostiky pre obrábacie ...
 • Prognosis and Health Management in electric drives applications implemented in existing systems with limited data rate 

  Klíma, Bohumil; Buchta, Luděk; Doseděl, Martin; Havránek, Zdeněk; Blaha, Petr (IEEE, 2019-09-10)
  Importance of the condition monitoring and predictive maintenance in motion systems is growing up as motion systems quantum and their complexity (number of axes, performance parameters) increases with increasing the ...
 • Údržba a diagnostika obráběcích strojů se zaměřením na vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku 

  Houška, Jan
  Diplomová práce pojednává o údržbě a s ní související technické diagnostice obráběcích strojů. Diagnostické metody, na které je práce zaměřena, jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika. V práci je navržen ...
 • Využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi 

  Trost, Daniel
  V diplomové práci je řešena problematika využití tribodiagnostiky v prediktivní údržbě ve firemní praxi. Je obecně pojednáno o údržbě, následně o tribodiagnostice ve firmě Škoda Auto a.s. Jsou popsány používané off-line a ...
 • Životní cyklus stroje 

  Mikulka, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na určení stavu životního cyklu výrobního stroje. Práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve je v úvodu definován životní cyklus stroje, z čeho se skládá a jsou zde uvedeny použité slovní ...